Eesti
Naisteühenduste
Ümarlaud
ENÜ  UUDISED  LIIKMED  SIHTASUTUS  TEGEVUS  HARIDUS JA SUGU  MAAILMAST  PALGALÕHE
Saaremaa Naiste Ümarlaud

Saaremaa Naiste Ümarlaud asutati 25. augustil 2003. aastal

  

SAAREMAA   NAISTE  ÜMARLAUA  ASUTAMISE  KOKKULEPE

 

Tunnetades vastutust praeguste ja tulevaste põlvkondade ees,

soovides kaasa aidata inimväärse ja demokraatliku ühiskonna kujundamisele meie riigis,

pidades oluliseks naiste ja meeste võrdseid võimalusi eneseteostuseks nii pere- kui ühiskondlikus elus,

tõdedes  naiste vähest esindatust otsustustasanditel

asutavad allakirjutanud  demokraatliku naisteühenduste koostöö vormi  -

 

SAAREMAA NAISTE ÜMARLAUA,

 

mille eesmärgiks on  kujundada naiste ühised seisukohad olulistes ühiskonnaelu küsimustes ja dialoogis   avaliku võimuga edendada osalusdemokraatiat ning  naiste ja meeste võrdõiguslikkust, samuti julgustada ja innustada naisi osalema riiklike ja kohalike otsuste tegemisel.

Ümarlaua asutajad kiidavad heaks järgmised koostöö põhimõtted:

 Kõik ümarlaua  liikmed on võrdväärsed partnerid, kellel on  otsuste langetamisel igaühel üks hääl.  Ümarlaud langetab otsused  häälteenamusega.  Vajaduse korral võib eelnevalt kokkulepitud aja jooksul hääletada e-posti teel või kirjalikult.

Kokku tullakse vähemalt üks kord kvartalis.

Ümarlaua koosolekuid  ja muid ettevõtmisi korraldavad ümarlaua liikmed  järgemööda, määrates ümarlaua juhataja ja asejuhataja.  Asejuhatajast saab järgmise koosoleku juhataja. Järgmise korralise ümarlaua teema, aeg ja koht lepitakse kokku eelmisel koosolekul.  Informatsiooni ümarlaua koosolekutest ja ettevõtmistest saab korraldavalt ümarlaua liikmelt.  Juhataja informeerib avalikkust ümarlaua tegemistest ümarlaua nimel.Erakorraliselt võib ümarlaua kokku kutsuda kolme liikme ettepanekul, kes teatavad oma soovist ümarlaua  juhatajale.

 

Saaremaa Naiste Ümarlaud  teeb koostööd kõigi naisteühenduste ja teiste organisatsioonidega, kellel on ümarlauaga ühised eesmärgid. Soovist selle tegevuses osaleda tuleb ümarlauda informeerida kirjalikult.

 

Ümarlaual osalemise kulud kannab iga osapool ise, korraldamiskulud kannavad osapooled solidaarselt.

 

 

25. augustil 2003

 

Asutajate nimekiri (isik, allkiri)

1.EENA Saaremaa Klubi  (president Laine Tarvis)       Laine Tarvis

2.EMÜ Saare Naised (MTÜ)                                      Niina Kark

3.TKKS „Küünal“  Juuli Pihl                                        Juuli Pihl

4.SMK Tõllu Tütred  /Mai Suurpere/                            Mai Suurpere

5.Kaarma Maanaiste Selts   /Tiiu Pirn/                          Tiiu Pirn

6.Naiskodukaitse Saaremaa Ringkond /Ellen Kask/      Ellen Kask

7.Üksikisik  (Urve Pihl)                                                Urve Pihl

8.Laadjala KAS    /Lemmi Saun/                                   Lemmi Saun