Eesti
Naisteühenduste
Ümarlaud
ENÜ  UUDISED  LIIKMED  SIHTASUTUS  MEIE TEGEVUS  MAAILMAST  PALGALÕHE
Naistevastane vägivald

Naistevastase vägivalla kõik vormid rikuvad tõsiselt inimõigusi ning takistavad või

teevad võimatuks naistel nautida oma inimõigusi ning konkreetsemalt põhiõigust elule, turvalisusele, vabadusele, väärikusele ning kehalisele ja emotsionaalsele puutumatusele, mistõttu valitsused ei saa seda probleemi ignoreerida;

 

Vastavalt ÜRO Peaassamblee 20. detsembri 1993. aasta deklaratsioonile naistevastase vägivalla likvideerimise kohta tähendab naistevastane vägivald igasugust naiste vastu suunatud vägivallaakti, mille tulemuseks on või võib tõenäoliselt olla naisele füüsilise, seksuaalse või psühholoogilise kahju või kannatuse tekitamine, sealhulgas selliste tegudega ähvardamine, ning sundimine ja omavoliline vabadusevõtmine avalikus või eraelus;

 

Naistevastane vägivald on ajalooliselt ebavõrdsete võimusuhete ilming ning selle negatiivne mõju ei avaldu mitte üksnes naistele, vaid tervele ühiskonnale ja vajab seetõttu kiiret tegutsemist;

 

Naistevastase vägivalla kaotamiseks läheb tarvis ametiasutuste, institutsioonide ja terve ühiskonna ühist tegutsemist ning probleemiga võitlemiseks tuleb võtta integreeritud ja multidistsiplinaarne lähenemisviis;

 

Kodanikuühiskonnal, eelkõige valitsusvälistel organisatsioonidel, naiste ühendustel ja teistel naistevastase vägivalla küsimuse pärast muret tundvatel vabatahtlikel organisatsioonidel on tähtis roll naistevastase vägivalla kõikide vormidega võitlemisel;

 

Sotsiaalne pädevus, konfliktide ohjamise oskused ja ennetusmeetmed on naistevastase vägivalla kaotamisel tähtsal kohal ja need peaksid olema osa haridussüsteemidest ja elukestvast õppest.

Võitlus naistevastase vägivalla erinevate vormidega on Eesti Naisteühenduste Ümarlaua tegevuse üks prioriteete

Meie esindaja Eha Reitelmann osaleb eksperdina European Women's Lobby naistevastase vägivalla seirerühma töös ( http://www.ewlcentreonviolence.org/ )

Alates 2004. aastast anname iga aasta 25. novembril välja Valge Lindi auhinda üksikisikule või organisatsioonile, kes on viimase aasta jooksul teinud kõige rohkem ära naistevastese vägivalla tõkestamiseks või probleemi teadvustamiseks.

Koostöös meie liikmesorganisatsiooni Eesti Naiste Varjupaikade Liiduga oleme korraldanud konverentse (Kui armastus teeb haiget I ja Kui armastus teeb haiget II) naistevastase vägivalla probleemi laiemaks teadvustamiseks.

2010. aastal korraldasime konverentsi "Kelle probleem on naistevastane vägivald?" koostöös Tallinna Naiste Kriisikoduga.

2011. aastal korraldame seminari "Naistevastane vägivald ja lapsed"

ENÜ on toetanud uute naiste varjupaikade avamist Eestis

Osalesime Justiitsministeeriumi poolt koordineeritava vägivallavastase arengukava koostamises ja aitame kaasa selle elluviimisele