Eesti
Naisteühenduste
Ümarlaud
UUDISED  LIIKMED  SIHTASUTUS  TEEMAD  TEGEVUS  HARIDUS JA SUGU  CEDAW
Uudised

15.07.2019 ENÜ arvamus nimeseaduse eelnõu kohta

Saatsime välja järgmise arvamuse

Siseministeerium
Riina Solman
Arvamus nimeseaduse eelnõu kohta                                                     

Lugupeetud rahvastikuminister

Eesti Naisteühenduste Ümarlauda kuuluvate organisatsioonide esindajad on tutvunud meedias laialdast kajastust leidnud nimeseaduse eelnõuga. Esitame järgnevalt ka omapoolse arvamuse eelnõu kohta, mida on toetanud valdav enamus meie koostööleppega ühinenud 42  organisatsiooni volitatud esindajatest.

Leiame, et positiivse muutusena võrreldes kehtiva nimeseadusega on eelnõus selgelt sõnastatud seaduse eesmärk – „Eesti nimetraditsiooni hoidmine ning isikunimede ühtlustatud ja õiguspärane kasutamine” ja eelnõu täidab seda eesmärki. Eriti hästi sobitub see eesmärk tänavuse eesti keele aasta raamistikku, sest on ju nimetraditsioon üks osa meie emakeelest ja laiemast kultuuritraditsioonist .

Leiame, et eelnõu on läbimõeldud ja selles sätestatud piirangud igati tasakaalustatud ja asjakohased. Mitmed vaidlusalused teemad, mida avalikkusele on esitletud kui uusi nõudeid, näiteks et nimi peab vastama kandja soole, kehtivad meil juba praegu. Samalaadsed nõuded nimedele on mitmetes teisteski riikides, sh Soomes, Taanis ja Saksamaal. Meile lähedastes Euroopa riikides kehtivad nimeseadused lähtuvad samuti arusaamast, et perekonnanimi ei ole "lihtsalt üks nimi, vaid minevikust
tulev ja tulevikku suunduv ühe suguvõsa (perekonna) järjepidevust tõendav tunnus."

Samas ei kahjusta seaduseelnõu kuidagi nende inimeste õigusi, kes oma nime muuta soovivad, vaid sätestab senisest täpsemalt, kuidas seda teha nii, et kõigi inimeste õigused on kaitstud.

Positiivne on, et seaduseelnõu arvestab ka nende kodanike õigustega, kes võivad saada endale pahaaimamatult seadustega pahuksis oleva või muidu probleemse nimekaimu.

Esitatud seaduseelnõu muudab nimedega tehtavad toimingud täpsemaks ja kergemini arusaadavaks. Uuel kujul on seadus ka praegu kehtiva, mitu korda parandatud tekstiga võrreldes tunduvalt kergemini
loetav.

Kokkuvõttes toetab Eesti Naisteühenduste Ümarlaud nimeseaduse eelnõu siseministeeriumi poolt esitatud kujul.

 
Tagasi