Eesti
Naisteühenduste
Ümarlaud
UUDISED  LIIKMED  SIHTASUTUS  TEEMAD  TEGEVUS  HARIDUS JA SUGU  CEDAW
Uudised

05.08.2019 Toimus Eesti Naisteühenduste Ümarlaua suvekool

Sel nädalavahetusel toimus Raplamaal Alu mõisas järjekordne, arvult juba 12. Eesti Naisteühenduste Ümarlaua (ENÜ) suvekool, kus osalesid 35 naisteühenduse esindajad üle Eesti.

Suvekoolis oli külaliseks sotsiaalminister Tanel Kiik, kes tutvustas sotsiaalministeeriumi tegemisi  ja vastas naisorganisatsioonide arvukatele küsimustele. Küsimuste ring oli lai, puudutades nii ministeeriumi rolli ja tegevusi soolise võrdõiguslikkuse edendamisel, naisorganisatsioonidega konsulteerimise vajadust seaduseelnõude ettevalmistamisel ja poliitikakujundamisel ning MTÜde rahastusvõimalusi.

Samuti oli külaliseks äsja rahvastikuministri alluvuses tööle asunud rahvastiku- ja perepoliitika osakonna juhataja Lea Danilson-Järg siseministeeriumist, kes tutvustas Eesti rahvastikupoliitika väljakutseid ja lähema aja tegevussuundi.

ENÜ liikmesorganisatsioone ootab lähikuudel ees tihe tööperiood. 2020. aastal tähistab ÜRO ja kogu maailm 25 aasta möödumist 1995. aastal Pekingis toimunud IV ülemaailmsest naiste konverentsist ning seal vastu võetud Pekingi tegevuskavast, mis sätestas tegevused naiste õiguste kaitseks ning nende olukorra parandamiseks nii rahvusvahelisel kui riigi tasandil, kokku 12 kriitilises valdkonnas (nt naised ja vaesus, naised ja tervis, naistevastane vägivald, naised ja majandus jne). Kuna oma panuse tegevuskava eesmärkide saavutamisse annab ka ENÜ, otsustati Eesti riigiraportile lisaks koostada omaltpoolt paralleelne aruanne, kus kajastada nii naiste olukorra parandamisel tehtud edusamme kui juhtida tähelepanu ka puudujääkidele.

Oma esimese töökoosoleku pidasid suvekoolis ENÜ temaatilised töörühmad, mis hakkavad lisaks olemasolevatele töösuundadele, nagu naistevastane vägivald, haridus ja sugu jne, tegelema ka maapiirkondade naiste, vanemaealiste naiste ja perekonnaga seotud probleemide väljaselgitamise ja neile lahenduste otsimisega.

Suvekoolis osalenud organisatsioonide esindajad leidsid, et olukord, kus perepoliitika kujundamine on viidud  sotsiaalministeeriumi haldusalast rahvastikuministri alluvusse, kuid peresid toetavate  organisatsioonide tarbeks finantsvahendite jaotamine on jätkuvalt sotsiaalministeeriumi ülesanne, ei suurenda perede kindlustunnet.

Naisteühenduste esindajad tundsid muret,  et finantseerimise ebamäärasus paneb küsimärgi alla perede huvide kaitse ja peresid toetavate kodanikeühenduste jätkusuutlikkuse ja otsustasid saata valitsusele sellekohase märgukirja.

Eesti Naisteühenduste Ümarlaud (ENÜ, www.enu.ee) on naisühenduste võrgustik, mille sihiks on kujundada naiste ühised seisukohad olulistes ühiskonnaelu küsimustes ja dialoogis avaliku võimuga edendada osalusdemokraatiat ning naiste ja meeste võrdõiguslikkust.

 

 

Tagasi