Eesti
Naisteühenduste
Ümarlaud
ENÜ  UUDISED  LIIKMED  SIHTASUTUS  TEGEVUS  HARIDUS JA SUGU  MAAILMAST  PALGALÕHE
Uudised

25.08.2020 ENÜ pöördumine valitsuse poole

Austatud valitsuse liikmed                                                                                         

Meie põhiseadus kinnitab, et perekond rahva püsimise ja kasvamise ning ühiskonna alusena on riigi kaitse all.

Tänavu möödub veerand sajandit Vabariigi Valitsuse seaduse vastuvõtmisest, mis määrab kindlaks ministeeriumide valitsemisalade jaotuse. Perepoliitika ja rahvastikupoliitika kavandamine ja selle elluviimise koordineerimine ei kuulu  aga selle seaduse kohaselt mitte ühegi ministeeriumi valitsemisalasse.

Praeguse valitsuse koosseisus on taas ametis rahvastikuminister, kelle vastutusvaldkonnas on rahvastiku- ja perepoliitika ning uussisserändajate kohanemise poliitika kavandamine ja koordineerimine, väliseesti kogukondade kaasamine, kodanikuühiskonna arengu kavandamine ja koordineerimine ning rahvastiku toimingutega ja usuliste ühendustega seotud küsimused.

Kui valitsus vahetub, sõltub pere- ja rahvastikupoliitika kui selgelt määratletud vastutusvaldkondade käekäik täielikult uue koalitsiooni prioriteetidest.  Ilmselt on tänasel valitsusel keeruline kujundada jätkusuutlikku poliitikat valdkondades, mida valitsuse seaduse järgi justnagu polekski olemas.

Praeguse valitsuse koalitsioonileppe üheks eesmärgiks on peresõbralik Eesti, kus inimesed tunnevad end turvaliselt ja kindlalt. Sellise Eesti kujundamisele aitab kindlasti kaasa, kui sätestada pere- ja rahvastikupoliitika eraldiseisva vastutusvaldkonnana ka Vabariigi Valitsuse seaduses siseministeeriumi haldusalas. Ühtlasi loob see aluse ka valdkonna jätkusuutlikuks arendamiseks ja rahastamiseks tulevikus.

Teeme ettepaneku teha muudatusi ka hasartmängumaksu seaduses. Olukord, kus perepoliitika kujundamine on viidud rahvastikuministri haldusalasse, kuid hasartmängumaksust laekunud finantsvahendite jagamine peresid toetavate tegevuste tarbeks on jäänud jätkuvalt sotsiaalministeeriumi ülesandeks, vajab muutmist. Vastutusvaldkondade muutmisega peaksid kaasnema ka vajalikud ressursid.

Hasartmängumaksu seaduse muutmise käigus tekiks ühtlasi võimalus avalikult arutada, kas ametlikult lisada seaduse alusel toetatavate sihtgruppide hulka  ka naiste ja meeste võrdõiguslikkuse edendamisega tegelevad organisatsioonid. Praegune olukord, kus naisorganisatsioonide tegevusi rahastatakse justnagu teiste  sihtgruppide arvelt, vajab lahendust. 

Loodame, et valitsus võtab meie ettepanekud kaalumisele.

 

Tagasi