Eesti
Naisteühenduste
Ümarlaud
ENÜ  UUDISED  LIIKMED  SIHTASUTUS  MEIE TEGEVUS  MAAILMAST  PALGALÕHE
Uudised

25.11.2020 Üleskutse peatada surrogaatemaduse rahvusvahelise regulatsiooni eelnõu

Üleskutse peatada Haagi Rahvusvahelise Eraõiguse Konverentsi algatatud surrogaatemaduse rahvusvahelise regulatsiooni eelnõu

 

Haagi Rahvusvaheline Eraõiguse Konverents (HCCH) on valitsustevaheline organisatsioon, millel on 86 liiget (85 riiki ja Euroopa Liit). Tema põhikirjaliseks eesmärgiks on „ühtlustada  rahvusvahelise eraõiguse norme“ esmajoones konventsioonide kaudu, mis on õiguslikult siduvad riikidele, kes on need ratifitseerinud.

 

2015. aastal volitas HCCH ekspertgruppi tegelema vanemlusega, sealhulgas vanemluse küsimusega rahvusvaheliste surrogaatemaduse kokkulepete kontekstis.2020. aasta märtsis pikendati ekspertrühma volitusi kaheks aastaks eesmärgiga töötada välja:

 

·       üldine rahvusvahelise eraõiguse instrument, mis puudutab seaduslike vanemate kohta välisriigistehtud kohtuotsuste tunnustamist

·       eraldi protokoll, mis puudutab seaduslike vanemate kohta välisriigis tehtud kohtuotsuste tunnustamist rahvusvaheliste surrogaatemaduse kokkulepete kontekstis.

 

Ekspertgrupi ülesanne oli piiratud vanemluse küsimusega. Grupi töös ilmnevad aga tõsised kõrvalekalded, kuna eksperdid on otsustanud oma ülesannet teadlikult laiendada, kaasates sellesse surrogaatemaduse protsessi kõik etapid, sh surrrogaatema valik, last tellivate vanemate sobivus , lepingud, nõusolek, vahendajad ning rahalised aspektid. Ning seda hoolimata asjaolust, et enamikes maailma riikides on surrogaatemadus ebaseaduslik.


Seega ületas ekspertrühm talle antud volitusi. Kui protokolli eelnõu vastu võetaks, tähendaks see, et HCCH on allutanud end era- ja ärihuvidele. Vähemalt kolme ekspertgruppi nimetatud „eksperdi“ puhul on tegemist huvide konfliktiga, kuivõrd nad löövad ametialaselt kaasa surrogaatemaduse tööstuses.

 

Püüdes töötada välja surrogaatemadust käsitlevat rahvusvahelise eraõiguse instrumenti väljub HCCH oma kindlaksmääratud tegevusampluaast. Surrogaatemadus ei ole eraõiguse küsimus. See on naiste ja laste õiguste rikkumine, nagu seda sätestab Naiste diskrimineerimise kõigi vormide kaotamise  konventsioon (CEDAW) ja Lapse õiguste konventsioon. HCCHi jurisdiktsiooni alla ei kuulu isikute õiguste rikkumine.

 

ÜRO eriraportöör on tunnistanud, et surrogaatemadusega seotud kokkulepete puhul on tegu laste müümisega, nagu seda sätestatakse „Lapse õiguste konventsiooni lisaprotokollis“. Euroopa Parlament on mõistnud hukka surrogaatemaduse „mis õõnestab naise inimväärikust, kuivõrd tema keha ja selle reproduktiivfunktsioone kasutatakse kaubana”. Samuti leiabEuroopa Parlament,et „gestatsiooniline surrogaatlus, mis hõlmab inimkeha reproduktiivset ekspluateerimist ja kasutamist rahalise või muu kasu saamise eesmärgil,eriti mis puudutab haavatavaid naisi arengumaades, tuleb keelustada ning seda tuleb inimõigusalastes õigusaktides käsitleda kiireloomulise ülesandena“. Riigid on kohustatud austama ratifitseeritud inimõiguste konventsioone. Inimõigustealaste kokkulepete põhiseisukohaks on, et ühtegi inimest ei tohi kunagi kasutada kui vahendit teiste inimeste jaoks nende vajaduste ja soovide täitmiseks.

 

Nais- ja inimõiguste organisatsioonid üle kogu maailma kutsuvad nüüd HCCH 86 liiget üles lõpetama ekspertgrupi ning „Vanemluse / Surrogaatemaduse projekti” volitused ning tegutsema selle nimel, et kaotada naiste reproduktiivne ekspluateerimine ning inimkaubanduse ja lastega kaubitsemise kõik vormid.

Allakirjutanud organisatsioonid ja üksikisikud toetavad Surrogaatemaduse kaotamise rahvusvahelise konventsiooni eelnõud: 
http://abolition-ms.org/en/news/draft-international-convention-for-the-abolition-of-surrogacy/, mille on välja pakkunudICASM (International Coalition for the Abolition of Surrogate Motherhood, Surrogaatemaduse kaotamise rahvusvaheline koalitsioon) ning mis on saadetud HCCH-le.
Tagasi