Eesti
Naisteühenduste
Ümarlaud
UUDISED  LIIKMED  SIHTASUTUS  TEEMAD  TEGEVUS  HARIDUS JA SUGU  CEDAW
Euroopa Nõukogu dokumendid

Perevägivalda pealt nägevad lapsed

Perevägivalda pealt nägevad lapsed

Resolutsioon 1714 (2010)[1]

 

1.     Perevägivald on enamikel juhtudel meeste poolt naiste suhtes toimepandud vägivald neid vahetult ümbritsevas sotsiaalses keskkonnas. Kui ema suhtes vägivallatsetakse, siis vägagi tõenäoliselt näeb laps seda pealt. Iga kodus vägivallaga kokkupuutuv laps reageerib omamoodi, kuid ema suhtes toimepandava vägivalla nägemine on lapse suhtes psühholoogiline vägivald, millel võivad olla väga rängad tagajärjed.

2.     Parlamentaarne Assamblee tervitab ””Ehitame Euroopa laste jaoks ja koos lastega – 2009-2011 strateegia” vastuvõtmist ning selle kolme prioriteeti: laste ligipääsu toetamine õigusemõistmisele; lastevastase vägivalla kõigi vormide kaotamine ning laste osalemine ja nende mõju arvestamine ühiskonnas. Selles raamistikus toetas Assamblee Euroopa Nõukogu juhiste väljatöötamist integreeeritud strateegia koostamiseks laste kaitsmiseks vägivalla eest (võeti vastu 18. novembril 2009) ning Euroopa Nõukogu Laste Õiguste platvormi kasutuselevõttu (juunis 2009). Assamble tervitab ka Euroopa juhtnööride väljatöötamist     lapsesõbraliku õigusemõistmise kohta.

3.     Assamblee tervitab eriti praegusi jõupingutusi, mis on algatatud Naistevastase ja perevägivalla ärahoidmise ja nendega võitlemise ajutise komitee (CAHVIO) poolt eesmärgiga töötada välja juriidiliselt siduv õigusakt peamiselt naisi puudutava naistevastase ja perevägivalla kohta, mis peaks olema Euroopa Nõukogu tasandi keskne õigusakt, mis hõlmab perevägivalda pealt nägevaid lapsi.

4.     Hoolimata kõigil poliitilistel tasanditel laste õiguste kaitsmiseks tehtud järjestikustest edusammudest on vaja rohkem spetsiifilisi tegevusi vägivalda pealt nägevate laste kaitsmiseks. Nad on liigagi sageli jäetud tähelepanuta kui vägivalla psühholoogiliste tagajärgede ohvrid, kui võimalikud tulevased ohvrid või vägivallaahela lülid, kes võiks aidata kaasa potentsiaalselt vägivaldsete situatsioonide kindlakstegemisele ja uute vägivallaaktide ärahoidmisele tulevikus.

5.     Seetõttu kutsub Assamblee Euroopa Nõukogu liikmesriikide parlamente üles:

5.1. tugevalt toetama Euroopa Nõukogu tegevusi laste õiguste kaitsel koostöös oma riigi vastavate ministeeriumidega;

5.2. toetama Euroopa Nõukogu Laste õiguste kaitse platvormi kui alalist virtuaalset foorumit, mis aitab kaasa Euroopa Nõukogu lastega seotud tegevuste strateegilisele planeerimisele, elluviimisele ja hindamisele;

5.3. toetama teadlikkuse kasvu standarditest, mis sisalduvad Euroopa Nõukogu juhendites siseriiklike integreeritud strateegiate kohta laste vägivalla eest kaitsmisel ning toetada nende elluviimist;

5.4. julgustada riikide CAHVIO protsessis osalevate ministeeriume toetama Euroopa Nõukogu tulevase konventsiooni ettevalmistamist, mis peaks:

5.4.1.     keskenduma naistevastasele vägivallale, sealhulgas perevägivallale, mida Assamblee on juba soovitanud oma soovituses 1847 (2008);

5.4.2.     anda asjassepuutuvatele lastele ”sekundaarse ohvri” staatus, et asjakohaselt arvestada mõju, mida perevägivald neile avaldada võib;

5.4.3.     tagada, et spetsiifiliste meetmete osas rakendataks soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamist, et tegelda spetsiifiliste tagajärgedega, mida perevägivald tüdrukutele ja poistele nende elus laste ning täiskasvanutena tekitab;

5.4.4.     lülitada sisse sätted, mis puudutavad igakülgseid ning eri valdkondi integreerivaid sotsiaalteenuseid, millele tuleks tagada ligipääs kõigile lastele, ning mis kindlustaks, et laste huve ei jäeta tähelepanuta eelkõige täiskasvanuid ning seejuures eriti emasid puudutavate probleemide kõrval;

5.4.5.     nõuda tähelepanu osutamist laste haridusele varasest noorusest alates, mille eesmärgiks on kujundada vastastikusele austusele ja vägivalla mittekasutamisele põhinev käitumine, st ennetada perevägivalla edasikandumist ühelt põlvkonnalt teisele.

6.     Assamblee kutsub täiendavalt üles Euroopa Nõukogu liikmesriike

6.1. leidma ühiselt innovatiivseid lähenemisi ja töömeetodeid, mis puudutab tegelemist perevägivalda pealt nägevate lastega (parima praktika võrdlus);

6.2. jätkama teadlikkuse tõstmist perevägivalda pealt nägevate laste olukorra kohta ning arvestada selle küsimusega siseriiklikus seadusandluses ja poliitikates interdistsiplinaarse lähenemise raames, kus rakendatakse soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamist laste kaitsmisel, eriti karistades perevägivallaga seotud kuritegusid või pakkudes rahalist hüvitist vägivalla tunnistajaile kui psüühiliste tagajärgede all kannatavatele ohvritele;

6.3. lülitada oma õigusaktidesse lapse õigus vastastikusel austusel ja vägivalla mittekasutamisel põhinevale haridusele;

6.4. tugevdada perevägivalda pealt näinud laste erilist arvestamist õiguslike ja halduslikes protseduurides, näiteks

6.4.1.     luues eritingimusi laste kui vägivalla pealtnägijate ülekuulamiseks tunnistuse kordamise ning alandava või õigustamatu küsimuste esitamise vältimiseks ning õiguslike ja institutsionaalsete toimingute traumatiseeriva mõju vähendamiseks;

6.4.2.     tagades asjassepuutuvatele lastele füüsiline kaitse oluliste toimingute ajal ning eestkoste  ja kontakteerumisõigus perevägivalla asetleidmine järgselt;

6.4.3.     tagades asjassepuutuvatele lastele kaitse ja toetuse, mitte ainult naiste varjupaikades, mida tavaliselt tehakse, vaid ka niisuguste institutsioonide väliselt;

6.4.4.     andes asjaomastele sotsiaal- ja muude teenuste osutajaile teadmisi selle kohta, kuidas kohelda perevägivalda pealt näinud lapsi (politsei ja õpetajate koolitus);

6.4.5.     arvestades perevägivalda pealt näinud lapse parimate huvidega, kui langetatakse otsuseid vanemliku autoriteedi ning perevägivalla toimepanija kontaktivõtu osas asjaomase lapsega;

6.5. toetada perevägivalda pealt näinud lapse küsimustega tegelemist integreeritud lähenemisele toetudes, et vältida tõsiste psühholoogiliste traumade tekitamist lapsele ning peredele ettenähtud haridusprogrammide kaudu, mille eesmärgiks on ära hoida vägivalla ülekandumist ühelt põlvkonnalt teisele ning seega ka tulevasi perevägivalda sisaldavaid olukordi.

 

Perevägivalda pealt nägevad lapsed

Soovitus 1905 (2010)[2]

 

1.     Viidates oma resolutsioonile 1714 (2010) perevägivalda pealt nägevate laste kohta kordab Parlamentaarne Assamblee, et perevägivalda pealt näinud laste olukorrrale ja konkreetsetele ohtudele, millega nad silmitsi seisavad, ei pöörata väga sageli tähelepanu, kui käsitletakse perevägivalla ning sellega seotud poliitikaid. Seetõttu arvab ta, et on vajalik tugevdada sellistele lastele suunatud spetsiifilisi meetmeid kõikidel poliitikatasanditel ning erinevatest aspektidest lähtudes ning et peab arvestama perevägivalla spetsiifilist mõju tüdrukutele ja poistele.

2.     Seetõttu kutsub Assamblee Ministrite Komiteed üles instrueerima CAHVIO’t (Ad hoc Committee on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence – Naistevastase ja perevägivalla ärahoidmise ja nendega võitlemise ajutist komiteed)

        2.1. võtma arvesse perevägivalla tunnistajaks olnud laste aspekti Euroopa Nõukogu tulevases konventsioonis, mis keskendub naistevastasele, sealhulgas perevägivallale, nagu seda on juba soovitanud Assamblee oma soovituses 1847 (2008) naistevastase vägivallaga võitlemise kohta: teel Euroopa Nõukogu konventsioonile;

        2.2. anda vastavates artiklites asjassepuutuvatele lastele ”sekundaarse ohvri” staatus, et asjakohaselt soolist aspekti kaaludes võtta arvesse mõju, mida perevägivald neile avaldada võib;

        2.3. lülitada tulevasse konventsiooni sisse sätted,  mis puudutavad igakülgseid ning eri valdkondi integreerivaid sotsiaalteenuseid, mis peaksid olema kättesaadavad kõigile lastele ning mis kindlustaks, et laste huve ei jäeta tähelepanuta eelkõige täiskasvanuid puudutavate probleemide kõrval;

        2.4. nõuda tulevase konventsiooni vastavates aritklites tungivalt, et tähtsustatakse laste haridust kõige varasemast east alates, kujundamaks vastastikusel austusel ja vägivalla mittekasutamisel põhinevat käitumist, st et ennetataks perevägivalla ülekandumist ühelt põlvkonnalt teisele.

  1. Ta kutsub ka Ministrite Komiteed üles

        3.1. instrueerima komisjone, mis on esindatud lapsesõbraliku õigusemõistmise spetsialistide grupis (Group of Specialists on Child-Friendly Justice CJ-S-CH) lülitama Euroopa Nõukogu poolt praegu väljatöötatavatesse lapsesõbraliku õigusemõistmise tulevastesse juhistesse kohased protseduurilised meetmed vägivalda pealt näinud lastelt tunnistuste võtmiseks, selleks et vältida nii uurimise etapis kui kohtumenetluses alandavate ülestunnistuste kordamist ning menetluse traumatiseerivat toimet;

        3.2. integreerida laste õigusi edasi kõigisse Euroopa Nõukogu poliitikavaldkondadesse ning koordineerida paremini oma samme, eriti Euroopa Nõukogu laste õiguste platvormi kaudu, et aidata kaasa nähtavamal olemisele ning Euroopa standardite paremale elluviimisele riikides endis.[1] Tekst vastu võetud Assamble nimel tegutseva alalise komisjoni poolt 12. märtsil 2010 (vt Doc 12111, Sotsiaal, tervise- ja perekomisjoni aruanne, ettekandja pr Ohlsson ja Doc 12155 Naiste ja meeste  võrdsete võimaluste komisjoni arvamus, ettekandja pr Rupprecht).

    Vt ka soovitus 11905 (2010).

[2]  Tekst vastu võetud Assamble nimel tegutseva alalise komisjoni poolt 12. märtsil 2010 (vt Doc 12111, Sotsiaal, tervise- ja perekomisjoni aruanne, ettekandja pr Ohlsson ja Doc 12155 Naiste ja meeste  võrdsete võimaluste komisjoni arvamus, ettekandja pr Rupprecht).