Eesti
Naisteühenduste
Ümarlaud
UUDISED  LIIKMED  SIHTASUTUS  TEEMAD  TEGEVUS  HARIDUS JA SUGU  CEDAW
ENÜ strateegia 2014-2019

Eesti Naisteühenduste Ümarlaua strateegia 2014-2019

 

Vastu võetud 25.01.2014

 

I Organisatsiooni hetkeolukorra kirjeldus

 

Eesti Naisteühenduste Ümarlaud (ENÜ) on avatud ja demokraatlik naiste ühenduste koostöö vorm, mille sihiks on kujundada naiste ühised seisukohad olulistes ühiskonnaelu küsimustes ning dialoogis avaliku võimuga edendada osalusdemokraatiat ning naiste ja meeste võrdõiguslikkust

ENÜ on 2003. aastal asutatud koostööleppe alusel tegutsev võrgustik, millega otse ühinenud organisatsioone 2013. aasta lõpu seisuga on 52, läbi 12 maakondliku naisteühenduste ümarlaua (Harju, Hiiu, Ida-Viru, Järva, Jõgeva, Lääne-Viru, Rapla, Saare, Tartu, Valga, Viljandi, Võru) kuulub võrgustikku kokku   üle 130 naisühenduse ja sooküsimustega tegelevat segaorganisatsiooni (vastavalt 2011. aastal läbi viidud kaardistusele).

Suurematest naisorganisatsioonidest on ENÜga liitunud Naiskodukaitse, Eesti Maanaiste Ühendus,  Eesti Politsei Naisühendus, Eesti Akadeemiliste Naiste Ühendus, Eesti Naiste Varjupaikade Liit, Eesti Puuetega Naiste Ühenduste Liit, samuti IRL naiskogu IREN ja sotsiaaldemokraatliku erakonna Naiskogu Kadri.

Inimõiguste kaitsega tegelevatest organisatsioonidest kuuluvad ENÜsse Eesti Inimõiguste Keskus ja Eesti LGBT ühing. ENÜ võrgustikku kuulub ka Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus.

ENÜ on European Women’s Lobby koordinaator Eestis alates 2005. aastast.

 

ENÜ töökorraldus

Iga osapoolt esindab ümarlauas üks volitatud isik. Ümarlaua koosolekud toimuvad reeglina üks kord kvartalis.

Ümarlaud valib volitatud isikute hulgast  eesistuja ja tema kaks asetäitjat. Ümarlaua tegevuse jooksvaks koordineerimiseks, otsuste ja avalduste ettevalmistamiseks ja eesistuja abistamiseks ümarlaua koosolekute ettevalmistamisel on moodustatud ümarlaua eestseisus.

Eestseisusesse kuuluvad eesistuja, tema asetäitjad, peasekretär, ümarlaua esindaja EWL juhatuses ja tema asetäitja, tegutsevate töörühmade juhid.

Ümarlaua töö järjepidevuse tagamiseks ja tehniliseks teenindamiseks ning sidepidamiseks siseriiklike ja rahvusvaheliste organisatsioonidega on asutatud ENÜ Sihtasutus. Sihtasutuse nõukogu liikmeteks on eesistuja ja tema kaks asetäitjat. Ümarlaud on nimetanud ametisse peasekretäri, kes on ühtlasi ka sihtasutuse juhataja.

ENÜ peamisteks töösuundadeks on :

Siseriiklik naisorganisatsioonide koostöö korraldamine ja uute või väiksemate organisatsioonide jõustamine

Rahvusvahelise koostöö korraldamine,

Oluliste soolise võrdõiguslikkuse alaste materjalide tõlkimine eesti keelde ja nende avalikkusele  tutvustamine

Seaduste ja poliitikate analüüs soo aspektist, koostöö erinevate ministeeriumidega (eelkõige sotsiaalministeerium ja justiitsministeerium), samuti Riigikogu komisjonidega.

Soolise võrdõiguslikkuse alaste koolituste korraldamine erinevatele sihtgruppidele, sh spetsialistidele

Soolise võrdõiguslikkuse alaste trükiste väljaandmine

ENÜ peamised koostööpartnerid Eestis:

Riigisektorist on peamisteks koostööpartneriteks Sotsiaalministeerium ja Justiitsministeerium, samuti on hea koostöökogemus Välisministeeriumiga. Koostööd oleme teinud Politsei- ja Piirivalveameti ja kõigi ringkonnaprokuratuuridega, samuti Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi osakonnaga ja Tallinna Ülikooliga. Tihe koostöö on toimunud ka Riigikogu sotsiaal- ja õiguskomisjoniga.

Kolmanda sektori suurematest organisatsioonidest on koostööpartneriks olnud Eesti Lastekaitseliit.

ENÜ peamised koostööpartnerid välismaal:

Koostööd oleme teinud European Women’s Lobby teiste riikide koordinaatoritega, eelkõige naabermaades  Lätis ja Leedus ning Põhjamaades.  

Rahvusvahelistest organisatsioonidest oleme koostööd teinud WAVE (Women Against Violence Europa) võrgustikuga.

Samuti on toimunud koostöö Euroopa Komisjoni erinevate allüksuste ja Euroopa Nõukogu sekretariaadiga.

ENÜ peamised tegevusvaldkonnad:

Naistevastase vägi valla ennetamine ja tõkestamine

Sooteadlikkuse tõstmine hariduses

Tütarlaste jõustamine

Soolise võrdõiguslikkuse edendamine kohalikul tasandil

ENÜ peamised rahastusallikad

Peamise rahastuse oleme seni saanud Sotsiaalministeeriumilt läbi Hasartmängumaksu Nõukogu projektide.

 

II Organisatsiooni visioon, missioon ja väärtused

ENÜ visioon

ENÜ on tunnustatuim naiste ja meeste võrdõiguslikkust edendav ning naiste koostööd korraldav ühendus Eestis, kellel on toimiv võrgustik ja pädevad eksperdid ning kes täidab siduvat rolli

naisorganisatsioonide ja poliitiliste institutsioonide vahel.

 

ENÜ missioon

Edendada soolist võrdõiguslikkust ja kaitsta naiste õigusi kõigis ühiskonnaelu valdkondades, ühendadades selleks erinevate Eesti naisorganisatsioonide ja ekspertide jõud.

 

ENÜ väärtused

Väärtustame avatust, võrdsust, usaldusväärsust, kompetentsust, konstruktiivsust, koostööd ja hoolivust

 

III ENÜ strateegilised eesmärgid ja tegevusvaldkonnad 2014-2019

 

ENÜ kui organisatsiooni arendamine

Sisekommunikatsiooni tõhustamine

Väliskommunikatsiooni tõhustamine

ENÜ koolituskeskuse loomine ja uute koolitajate koolitamine

 

ENÜ koostööpartnerite ringi laiendamine

Eestis näeme uute koostööpartneritena Välisministeeriumi, Haridus- ja Teadusministeeriumi ja Siseministeeriumi, samuti Tartu Ülikooli ja teisi kõrgkoole.

Rahvusvaheliselt näeme vajadust tihedamaks koostööks lisaks EL riikidele ka kolmandate riikide naisorganisatsioonide ja ÜROga.

 

ENÜ strateegilised tegevusvaldkonnad

ENÜ prioriteetseteks tegevusvaldkondadeks on

võitlus naistevastase vägivalla erinevate vormidega,

sooteadlikkuse suurendamine hariduses,

noorte sooteadlikkuse kasvatamine, tüdrukute jõustamine.

 

Planeerime nendes valdkondades eelkõige järgmisi tegevusi:

seaduste ja poliitikadokumentide analüüs ja ettepanekute esitamine nende muutmiseks

koolitus- ja teavitusürituste korraldamine erinevatele sihtgruppidele

rahvusvahelise koostöö korraldamine ja rahvusvaheliste kogemuste levitamine

uuringute ja analüüside läbiviimine

teabe kogumine ja levitamine,

ekspertarvamuste andmine,

trükiste koostamine.

 

ENÜ olulisteks tegevusvaldkondadeks on veel

naiste seksuaal- ja reproduktiivõiguste kaitse,

naiste osaluse suurendamine otsustustasandil,

naiste majandusliku sõltumatuse tagamine ja naiste vaesuse vähendamine,

naiste rolli ja naiste kajastamise muutmine meedias;

erinevate vähemusgruppide naiste õiguste kaitse;

soolise võrdõiguslikkuse edendamine kohalikul tasandil.

 

Planeerime nendes valdkondades eelkõige järgmisi tegevusi, kasutades ära ENÜ liikmesorganisatsioonide ekspertiisi :

seaduste ja poliitikadokumentide analüüs ja ettepanekute esitamine nende muutmiseks

koolitus- ja teavitusürituste korraldamine erinevatele sihtgruppidele

rahvusvaheliste kogemuste levitamine

uuringute ja analüüside läbiviimine

teabe kogumine ja levitamine,

ekspertarvamuste andmine.

 

Vastavalt eeltoodud strateegilistele eesmärkidele ja tegevussuundade  koostab eestseisus iga-aastase tegevuskava ja eelarve.

 

IV Hindamine ja täiendamine

Strateegiliste eesmärkide täitmist arutatakse vähemalt kord aastas volitatud esindajate koosolekul ja vajadusel tehakse strateegiasse täiendusi.