Eesti
Naisteühenduste
Ümarlaud
ENÜ  UUDISED  LIIKMED  SIHTASUTUS  TEGEVUS  HARIDUS JA SUGU  MAAILMAST  PALGALÕHE
Tüdrukute koolitused

Eesti Naisteühenduste Ümarlaud on Justiitsministeeriumi partner projektis "Kasvatades vägivallavaba põlvkonda", mida rahastatakse Euroopa Komisjoni programmist Progress.

Projekti raames korraldame 2014-2015. aastal koolitusi tüdrukutele vanuses 14-18.

Koolituse eesmärgiks on

Tõsta tüdrukute enesekindlust ja parandada enesekehtestamise ja konfliktilahenduse oskusi.

Ennetada naistevastast vägivalda, suurendades kooltusel osalevate tüdrukute teadlikkust soorollidest, soostereotüüpidest ning üldise soolise ebavõrdsuse seostest naistevastase vägivallaga.

Tutvustada tüdrukutele naistevastase vägivalla erinevaid vorme ja vägivalla kohta levinud müüte, õpetada neid märkama vägivalla esimesi tundemärke ja vägivalla juhtumitele adekvaatselt reageerima,

 

Koolituse maht 18 akadeemilist. tundi.

Koolitus toimub kolmel järjestikusel päeval, reedest pühapäevani.

 

Grupi suurus: 15-20 tüdrukut

 

Koolituse ajakava

 

Esimene päev

15.30-16.00       Kogunemine, küsimustiku täitmine

16.00-17.00       Tutvumismängud.

                        Sissejuhatus koolitusse, grupi reeglite kokkuleppimine

17.00-17.30       Õhtusöök

17.30- 19.45      1. Mõisted (sotsiaalne ja bioloogiline sugu, soorollid, soostereotüübid, sooline võrdõiguslikkus, võrdsus ja ebavõrdsus, diskrimineerimine...)

                        Praktiline harjutus

                        2. Poiste ja tüdrukute erinev kasvatamine

                        Näited levinud müütidest ja stereotüüpidest, arutelu (materjal lisatud)

                        3. Meedia roll soostereotüüpide taastootmisel

                        Videod, veebilehed, ajalehed

                        Praktiline harjutus

19.45-20.00       Esimese koolituspäeva kokkuvõte, lõpetamine

 

Teine päev

9.30-10.00        Kogunemine, tervituskohv

10.00-10.15       Päeva sissejuhatus

10.15-13.00       Räägime naistevastasest vägivallast

                        1. Naistevastase vägivalla liigid ja vormid (psühholoogiline, füüsiline, seksuaalne, majanduslik vägivald paarisuhtes, seksuaalvägivald, inimkaubandus, prostitutsioon jne).

                        2. Naistevastase vägivalla levik.

                        3. Vägivalda puudutavad seadused.

                        4. Naistevastase vägivalla kohta levinud müüdid (perevägivalla, seksuaalvägivalla, prostitutsiooni müüdid)

                        Praktilised harjutused

                        5. Kuidas käituda, kui koged vägivalda, kust saada abi. Kuidas toetada vägivalda kogenud sõpra.

                        Praktiline harjutus

13.00-13.30       Lõunasöök

13.30-16.45       1. Paarisuhe. Vägivallaring vs võrdsuse ring.

                        2. Vägivalla esmased märgid paarisuhtes

                        Praktiline harjutus

                        3. Romantilised suhted, suhted koolikaaslastega.

                        Praktiline harjutus

15.45-17.00       Teise koolituspäeva kokkuvõte, lõpetamine.

 

Kolmas päev

9.30-10.00        Kogunemine, tervituskohv

10.00-10.15       Päeva sissejuhatus

10.15-13.15       1. Vägivalla ennetamisel olulised faktorid: tüdrukute haridus- ja karjäärivalikud, majanduslik sõltumatus, enese väärtustamine.

                        Praktiline harjutus

                        2. Enesekehtestamine, konfliktide lahendamine

                        Praktiline harjutus (kuidas öelda ei.. )

13.15-13.45       Lõuna

13.45-16.00       Praktilise enesekaitse koolitus

16.00-17.00       Tagasisideküsimustiku täitmine. Koolituse lõpetamine.

 

Koolitust viivad läbi

Kadi Vahtra

Jaanika Aasa

Anni Kagovere

Elliina Krutova

Julia Ront

Erinevate maakondade naiste tugikeskuste töötajad ja teised eksperdid

 

Koolitusel osalemine on  TASUTA

 

 

2014. aastal toimunud eestikeelsed koolitused

septembris Laagri koolis

oktoobris Rakvere Noortekeskuses

novembris Tartus Anne noortekeskuses

 

2015. aastal toimunud eestikeelsed koolitused

jaanuaris Kurtna Noortekeskuses ja Haapsalu Noorte Huvikeskuses

veebruaris Põltsamaa noorte ja elukestva õppe keskuses

märtsis Võru Noortekeskuses, Paide Noortekeskuses

 

20.-22. märtsil toimub koolitus Saue Noortekeskuses

 

Venekeelsed koolitused

jaanuaris Narva noortekeskuses

märtsis Tallinna Ülikooli ruumides

 

Info  ja registreerimine noortekoolitus@enu.ee