Eesti
Naisteühenduste
Ümarlaud
ENÜ  UUDISED  LIIKMED  SIHTASUTUS  MEIE TEGEVUS  MAAILMAST  PALGALÕHE
Tegevus 2018

ENÜ kirjad ja pöördumised 2018

Eesti Naisteühenduste Ümarlaud jälgib jooksvalt seadusloomet ja esitab omapoolseid ettepanekuid seaduseelnõudesse ja poliitikadokumentidesse.

Samuti osaleme erinevates riigi tasandi koostöökogudes, võrgustikes ja  töögruppides.

25. aprillil saatsime Sotsiaalministeeriumile oma arvamuse soolise võrdõiguslikkuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu kohta

22. mail saatsime Justiitsministeeriumile pöördumise seoses soolise võrdõiguslikkuse seaduses kavandatud muudatustega

22. mail saatsime Justiitsministeeriumile pöördumise seoses võrdse kohtlemise seaduses kavandatud muudatustega

1. juunil saatsime Justiitsministeeriumile ENÜ ja ENVL ühisettepanekud Vägivalla Ennetamise Strateegia rakenduskava täiendamiseks

10. oktoobril saatsime Riigikogu põhiseaduskomisjonile ENÜ ettepanekud soolise võrdõiguslikkuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu kohta