Eesti
Naisteühenduste
Ümarlaud
ENÜ  UUDISED  LIIKMED  SIHTASUTUS  TEGEVUS  HARIDUS JA SUGU  MAAILMAST  PALGALÕHE
Soolised palgaerinevused

Soolise võrdõiguslikkuse seaduse muudatusetepanek 2018

2018. aasta kevadel tuli Sotsiaalministeerium välja soolise võrdõiguslikkuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõuga.

 

Eelnõu seletuskirja kohaselt: "Ettepaneku eesmärk on aidata kaasa soolise palgalõhe vähenemisele Eestis. Naiste ja meeste palgalõhe on Eestis pidevalt püsinud üle 20%. 2016. aastal oli naiste ja meeste palgalõhe Eestis Statistikaameti andmetel 20,9%. Eelnõu eesmärk on ühtlasi aidata tööandjatel ka senisest paremini neile SoVS-ist tulenevaid kohustusi täita, luues võrdse palga põhimõtte rakendamiseks organisatsioonides senisest mugavamad lahendused. "

 

Eelnõu suhtes olid aga kriitilisel seisukohal nii erinevad naisorganisatsioonid, Kaubandus-Tööstuskoda kui kohalike omavalitsuste esindusorganisatsioonid (vt kooskõlastustabel)

 

Samuti tegi eelnõu kohta arvukalt märkusi  Justiitsministeerium.

 

ENÜ esitas oma seisukohad eelnõu suhtes nii Sotsiaalministeeriumile kui Justiitsministeeriumile.

 

Valitsus kiitis eelnõu vaatamata valdava enamuse kaasatud organisatsioonide kriitikale heaks ja saatis Riigikogu menetlusse.

 

Eelnõu menetlemine Riigikogus toimus põhiseaduskomisjoni juhtimisel.

 

Eelnõu esimene lugemine Riigikogu saalis toimus 25. septembril ja 26. septembril 2018.

 

Riigikogu põhiseaduskomisjonile esitati eelnõu kohta arvukalt arvamusi , millest enamik olid kriitilised.

 

ENÜ esitas põhiseaduskomisjonile oma seisukohad 10. oktoobril 2018 ja veelkord 8. veebruaril 2019.

 

Seoses Riigikogu koosseisu vahetumisega langes eelnõu menetlusest välja.