Eesti
Naisteühenduste
Ümarlaud
ENÜ  UUDISED  LIIKMED  SIHTASUTUS  TEGEVUS  HARIDUS JA SUGU  MAAILMAST  PALGALÕHE
Soolised palgaerinevused

Soopõhise tööalase statistika kogumine

2004. aastal vastu võetud Soolise võrdõiguslikkuse seaduse § 11 lg 2 ütleb: Tööandja peab koguma soopõhiseid tööalaseid statistilisi andmeid, mis vajadusel võimaldavad asjaomastel institutsioonidel jälgida ja hinnata võrdse kohtlemise põhimõtte järgimist töösuhetes. Andmete kogumise korra ja andmete loetelu kehtestab Vabariigi Valitsus määrusega.

2015. aastal saatis Sotsiaalministeerium kooskõlastusringile määruse eelnõu järgmises sõnastuses:

Soopõhiste tööalaste statistiliste andmete kogumise kord ja andmete loetelu

 

 

Määrus kehtestatakse soolise võrdõiguslikkuse seaduse § 11 lõike 2 alusel.

 

§ 1.  Määruse reguleerimisala

 

Määrusega kehtestatakse soolise võrdõiguslikkuse seaduses sätestatud tööandja poolt töötaja kohta soopõhiselt kogutavate tööalaste statistiliste andmete (edaspidi andmed) kogumise kord ja andmete loetelu.   

 

§ 2. Määruse kohaldamisala

 

Määrust kohaldatakse füüsilisele ja juriidilisele isikule ning riigi- või kohaliku omavalitsuse asutusele, kes on tööandja soolise võrdõiguslikkuse seaduse § 3 lõike 2 punkti 2 tähenduses.

 

§ 3. Määruse eesmärk

 

Määruse eesmärk on vajadusel võimaldada asjaomastel institutsioonidel jälgida ja hinnata võrdse kohtlemise põhimõtte järgimist töösuhtes.

 

§ 4. Andmete kogumise ja säilitamise kord

 

(1)  Tööandja säilitab §-s 5 nimetatud andmeid viis aastat.

(2) Tööandja kogub ja säilitab §-s 5 nimetatud andmeid viisil, mis vajaduse korral võimaldavad asjaomastel institutsioonidel mõistliku aja jooksul saada ühe tööandja piires isikustamata ülevaade soolise võrdõiguslikkuse olukorrast organisatsioonis ja jälgida ning hinnata naiste ja meeste võrdse kohtlemise põhimõtte järgimist töösuhetes.

 

§ 5.  Soopõhiselt kogutavate andmete loetelu

 

(1) Tööandja kogub töötajate kohta majandusaasta lõikes soopõhiselt järgmisi andmeid:

 

1) personali koosseis organisatsiooni eri tasanditel ja ametigruppides vastavalt organisatsioonis kasutatavatele ametite rühmitamise alustele;

 

2) organisatsioonisisesed liikumised ametikohtade vahel;

 

3) koolitustel osalemine;

 

4) töötajate kasutatud puhkusepäevade arv puhkuse liikide lõikes (põhipuhkus, isapuhkus, lapsehoolduspuhkus, lapsepuhkus, õppepuhkus);

 

5) tööaeg täistööaja ja osalise tööaja, ületundide arvu, öisel ajal ning nädalavahetusel töötatud tundide arvu, samuti valveaja tundide arvu lõikes;

 

6) keskmine palk või töötasu nende erinevate osade lõikes;

 

7) töötajatele antud individuaalsed muud tasud, toetused, hüvitised ja soodustused nende liikide  lõikes.

 

(2) Tööandja kogub isikustamata andmeid ka eelmisel majandusaastal tööle kandideerinud ja tööle võetud naiste ja meeste kohta nende arvu ja osakaalu osas eri tasandi ametikohtade lõikes.  

 

 

 

Määrus jäi valitsuse poolt vastu võtmata.