Eesti
Naisteühenduste
Ümarlaud
ENÜ  UUDISED  LIIKMED  SIHTASUTUS  TEGEVUS  HARIDUS JA SUGU  MAAILMAST  PALGALÕHE
Fair Play at Schools

Projektinimetus:Fair Play/Aus mäng

 

Projektipartnerid:   NORASooliseVõrdõiguslikkuseInfokeskus,Tšehhi

KUN Võrdõiguslikkuse ja MitmekesisuseKeskus,  Norra

ENÜ      Eesti NaisteühendusteÜmarlauaSihtasutus, Eesti


Projekt Fair Play keskendub sootundlikule haridusele Norra, Eesti ja Tšehhi lasteaedades ja koolides.

 

Sooline segregatsioon hariduses ja soolistatud elukutsevalikud tööturul on väljakutseks kõikides Euroopa riikides. Väljakutse ulatus ning probleemistik on riigiti erinevad. Projektis lähtutakse arusaamast, et laste valikutel puhul mängib olulist rolli sooline sotsialiseerimine. See, kuidas lasteaias ja koolis lastesse suhtutakse ning milliseid võimalusi neile pakutakse, määrab ära selle, kuidas lapsed end ühiskonnas tunnevad ja miliseid valikuid elus teevad.Projekti eesmärgiks on aidata lastele luua õpi- ja arengukeskkond, kus lapsed saaksid teha soostereotüüpidest vabu valikuid. Õpetajal ja tema teadmistel soolisest võrdõiguslikkusest ning võrdsetest võimalustest on siin määrav roll.

 

Õpetaja sootundlikkuse ning pädevuse tõstmiseks töötavad projekti partnerid ühiselt välja kolm intellektuaalset väljundit.

 

Esimeseks ja teiseks väljundiks on 2-päevased täiendkursused, üks lasteaiaõpetajatele ning teine põhikooli esimese astme õpetajatele. Kolmandaks väljundiks on kümme veebiseminari põhikoolide teise astme õpetajatele sootundliku hariduse teemadel, mis keskenduvad karjäärivalikutele, soolisele vägivallale koolis, enesereflektsioonile  ja kriitilisele mõtlemisele.

 

Õppematerjalid pannakse üles projektipartnerite veebilehtedele, kus nad on kättesaadavadnii iseõppimiseks kui koolitustel kasutamiseks.

 

Projekti raames toimuvad ka partnerite omavahelised kohtumised, õppereis Norrasse ning seminarid kõigis partnerriikides ning ka Brüsselis.


Projekt kestab 2019. aasta septembrist 2022. aasta  maini.

Projekti rahastab Euroopa Komisjoni Erasmus + programm.

 

 

Projekti kulg

 

Projekti avakoosolek

 

Projekti avakoosolek toimus projekti Tšehhi partneri NORA keskuse korraldatuna Brnos 10. – 11. oktoobril 2019.

 

Partnerite kohtumisel arutati lasteaiaõpetajate sootundlikkuse tõstmisele keskenduva esimese intellektuaalse väljundi  formaati ning partneritelt oodatavat panust. Esimese mooduli väljatöötamisel toetutakse eelkõige Norra partneri pikaajalisele ning rikkalikule kogemusele sootundliku pedagoogika edendamisel ning mitmekesisuse küsimuste käsitlemisel lasteaedades ja õpetajakoolituses.

 

Lisaks arutati põhjalikumalt õppereisi Norrasse, mis oli algselt kavandatud 2020. aasta märtsi.

Õppereisil pidid Eestist ja Tšehhist kummastki osalema 5 inimest, 3 õpetajat ning 2 projektimeeskonna liiget. Õppereisil  oli ette nähtud külastada  Norra lasteaedu ja koole ning õppida Norra lasteaedade praktikast, mida tähendab sootundlik haridus ning kuidas seda rakendatakse igapäevatöös. Parim õppimine toimub ikka oma silm on kuningas põhimõttel.

 

 

COVID-19 mõjutas kaFair Play projekti õppereisi toimumist

 

Märtsis 2020, täiesti viimasel hetkel, kuiõppereisil osalejatel lennupiletid taskus, kindlustused tehtud ja vaat et lennujaamatee jalge all, selgus, et ülemaailmse koroonapandeemia tõttu on nii Eesti kui meie partnerite haridusasutused kinni pandud ja Norrasse me sõita ei saa.

 

Niisiis pandi ooterežiimile kogu õppereisi programm koos Norra väikelinna Steinkjeri lasteaia ja kooli ning Trondheimi kolledži külastusega ning kohapeal toimuma pidanud partnerriikide õpetajate ühisaruteludega esimese intellektuaalse väljundi materjalide kasutusvõimaluste kohta partnerriikide lasteaedades.

 

Mis oleks Norra õppereisi meie jaoks veelgi huvitavamaks teinud, oli kavandatud tutvumine lasteaia igapäevatöö filmimise metoodikaga, mis aitab selgitada, kuidas toimib varjatud õppekavalasteaias.Filmimist onNorra lasteaedades kasutatud aastaid ning KUN keskusel on siin rikkalik kogemus.  Siinkohal tuleb toonitada, et ka Eestil on tänu ENÜ elluviidud Norra finantsmehhanismi rahastatud SIHT (Sooaspekti Integreerimine õpetajaHaridusse ja Täiendkoolitusse) projektile filmimise kogemused, mida oleks saanud projekti partneritega jagada.

 

Norra on õppereis lükatud 2021. aasta märtsi. Praegu jätkatakse aga esimese intellektuaalse väljundi,  st lasteaiaõpetajatele suunatud sootundliku hariduse veebikursuse väljatöötamise ning veebikoosolekutega.