Eesti
Naisteühenduste
Ümarlaud
ENÜ  UUDISED  LIIKMED  SIHTASUTUS  TEGEVUS  HARIDUS JA SUGU  MAAILMAST  PALGALÕHE
Harjumaa Naiste Ümarlaud

Harjumaa Naiste Ümarlaud asutati 29. augustil 1999. aastal.

HARJU MAAKONNA NAISÜHENDUSTE JA ERAKONDADE NAISESINDAJATE ÜMARLAUA ASUTAMISE KOKKULEPE

 

Soovides kujundada Eestis inimõbralikku ühiskonda, kandes ühist vastutust meie laste ja noorsoo tuleviku ees, tundes muret eesti perede, vanurite ja invaliidide käekäigu pärast, tõdedes naiste vähest esindatust ühiskonna otsustustasanditel, asutavad allakirjutanud

HARJU MAAKONNA NAISÜHENDUSTE JA ERAKONDADE NAISESINDAJATE ÜMARLAUA,

mille eesmärgiks on vormida naiste hoiakud ja mõtted ettepanekuteks, edastamaks need poliitika kujundajaile- kohalikele omavalitsustele, valitsusele, Riigikogule ja erakondadele; julgustada ja innustada naisi poliitikas osalema ning aidata kaasa naiste tulekule poliitikasse.

 

Ümarlaua asutajad kiidavad heaks järgmised koostöö põhimõtted:

Kõik ümarlaua osapooled on võrdväärsed partnerid, kellel otsuste langetamisel on igaühel üks hääl. Ümarlaud langetab otsused häälteenamusega, kui kohal on vähemalt 2/3 osapooltest.

 

Ümarlaua koosolekuid ja muid ettevõtmisi korraldavad osapooled järgemööda, määrates ümarlaua juhataja ja asejuhataja. Asejuhatajast saab järgmise koosoleku juhataja. Informatsiooni ümarlaua koosolekutest ja ettevõtmistest saab korraldavalt osapoolelt. Kokku tullakse vähemalt kord kvartalis.

 

Järgmise korralise ümarlaua teema, aeg ja koht lepitakse kokku eelmisel koosolekul. Erakorraliselt võib ümarlaua kokku kutsuda kolme osapoole ettepanekul, kes teatavad oma soovist ümarlaua juhatajale, Ümarlaua koosolekuid ning muid algatusi valmistavad ette volitatud juhataja ja asejuhataja. Materjalid teema kohta esitatakse osapooltele vähemalt üks nädal enne koosoleku toimumist.

 

Ümarlaua koosolekuid juhatab osapool, kes on hetkel ümarlaua juhataja. Juhataja informeerib avalikkust ümarlaua tegevusest ümarlaua nimel.

 

Harju maakonna naisühenduste ümarlaud teeb koostööd kõigi naisühenduste ja teiste organisatsioonidega, kellel on ümarlauaga ühised eesmärgid.

Soovist selle tegevuses osaleda tuleb ümarlauda informeerida kirjalikult.

 

Ümarlaual osalemise kulud kannab iga osapool ise, korraldamiskulud kannavad osapooled solidaarselt.

 

Asutajaliikmeteks olid:

1.EME                                                            Leili Utno

2.Isamaaliit                                                     Anne Taklaja

3.Keskerakond                                                Marika Anari

4.Koonderakond                                              Tiiu Ots

5.Mõõdukad                                                    Anne Vahemäe

6.Reformierakond                                             Aila Kais

7.EPPE                                                          Kristi Tamme

8.EENA                                                          Kaja Sakala

9.Naire                                                           Signe Krönström-Hanschmidt

10.Keila Naisselts                                           Eha Reitelmann

11.Maanaiste Ühendus                                    Tiiu Soans

12.Ääsmäe Pensionäride Ühendus “Sügis”        Olvi Suurkütt

13.Eesti Algklassiõpetajate Selts                     Sirje Piht

14.Haiba Eakate Selts “Haiber”                        Hilda Aas

15.Saku Lastekaitse Ühing                              Ene Kadakas

16.Aktiivse Tervise Stuudio ReetTer                  Reet Pool

17.Eakate klubi “Kannike”                                Ludmilla Kivimäe

18.Koolieelsete Lasteasutuste Juhatajate Ühendus  Mari-Epp Täht

19.Eakate Naiste Selts “Pihlamari”                   Elju Vakkermann

20.Seltsing Saue Kägara                                 Maie Särak

21.Saue Naisselts                                          Sirje Luberg

22.Keila Lastekaitse Ühing                              Maris Ehrbach

23.Viimsi Pensionäride Ühendus                      Hilje Maar

24.Kuusalu valla Lasterikaste Perede Selts      Tiiu Sandrak

 

Liitunud organisatsioonid 1999.a

1.Eesti Emakeeleõpetajate Selts                     Kaja Sarapuu

2.Kadri                                                          Astrid Ojasoon

 

Liitunud organisatsioonid 2001.a

 

1.Harju Samariitlased                                     Liia Miller

2.Paldiski Naiste Klubi                                   Aeri Salme

3.Paldiski Lastekaitse Ühing                          Aili Mölder

 

Liitunud organisatsioonid 2002.a

 

1. Harjumaa Naisliit                                       Ly Nurmberg

 

 

HARJUMAA NAISÜHENDUSTE JA ERAKONDADE NAISESINDAJATE ÜMARLAUA KODUKORD

 

I ÜMARLAUA EESMÄRK

Edendada soolist võrdõiguslikkust, julgustada ja innustada naisi poliitikas osalema eesmärgiga luua sotsiaalselt tasakaalustatud inimsõbralik ühiskond.

 

II PÕHIPRINTSIIBID

Ümarlaua liikmeteks on organisatsioonid.

Kõik ümarlaua liikmed on võrdsed.

Igal liikmel on õigus oma arvamusele.

Igal liikmesorganisatsioonil on üks hääl.

 

III ÜMARLAUA TOIMIMINE

1.KOKKUSAAMISED

1.1 KORRALDAJAD

Aasta alguses ja pärast suvepuhkust jagatakse kuude lõikes liikmesorganisatsioonidele korraldamise aeg järgneval poolaastal. Graafik saadetakse kõigile ümarlaua organisatsioonidele teadmiseks. Vajaduse korral lepitakse ümarlaua koosolekul kokku järgmine korraldaja.

1.2 AEG

Koostatakse poolaasta tegevuskava, millest lähtuvalt korraldav organisatsioon määrab kokkusaamise täpse aja.

1.3 KOHT

Eelneval koosolekul teatatakse järgmise kokkusaamise koht ja transport, millega sinna pääseb. Kui see ei osutu võimalikuks, siis korraldav organisatsioon teatab vahetult enne kokkusaamist aja, koha ja transpordivõimalused.

1.4 OTSUSTE VASTUVÕTMINE

Otsus loetakse vastuvõetuks, kui selle poolt hääletamisel on üle poole kohalolevatest ümarlua liikmetest. Vajaduse korral võib eelnevalt kokku lepitud aja jooksul hääletada e-posti teel või kirjalikult.

 

2. INFOLEVIK

Rotatsiooni korras vastaval kuul vastutava organisatsiooni kaudu.

 

3. VASTUTUS/ESINDATUS

3.1 Koosolekute vahelise aja jooksul vastutab kogu ümarlaua tegemiste ja informatsiooni leviku eest ning esindab ümarlauda viimase koosoleku läbi viinud organisatsioon.

3.2 Ümarlaua nimel tegutseda, sh kirjavahetust ja ettepanekuid edastada võivad ka teised ümarlauas osalevate organisatsioonide esindajad, kui ümarlaua istungil on selline volitus sõnastatud, vastu võetud ja protokolliliselt vormistatud.

 

 

Vastu võetud 17.02.2002 Tallinnas