HARIDUS JA SUGU
EESTI NAISTEÜHENDUSTE ÜMARLAUA SIHTASUTUS

Ärka, märka, tegutse

Ärka, märka, tegutse - õpetaja ja kool teadlikuks soostereotüüpidest, nende ületamise vajadusest ja võimalustest hariduse ja töö valdkonnas

Projekti üldeesmärk:

Tõsta Eesti haridussüsteemi teadlikkust soostereotüüpide piiravast mõjust haridus- ja tööturule ning anda teadmisi ja vahendid soostereotüüpide ületamiseks haridus- ja tööelus

Projekti spetsiifilised eesmärgid:

  • tõsta pedagoogilise kaadri ja haridusametnike teadlikkust SVÕst, sh soostereotüüpidest ja nende kahjulikust mõjust haridus- ja tööelus
  • varustada õpetajaid teadmiste, õppematerjalide ja metoodikatega SVÕ aspekti avamiseks ja integreerimiseks õppetöösse ja koolikultuuri
  • teha ettepanekuid kõrgkooli õpetajakoolituse õppekavade täiendamiseks SVÕ temaatika integreerimiseks ja sootundliku pedagoogika juurutamiseks
  • tutvustada välismaist parimat praktikat SVÕ teadvustamise ja kooli/haridusellu juurutamise alal, sh maakonnatasandi rolli teades
  • tugevdada sooteadlike koolijuhtide/õpetajate/haridusametnike võrgustikke, sh maakondade tasandil, algatada muutustele suunatud debatte, sh meediat kaasates
  • tugevdada sektoritevahelist koostööd kaasaegse sooteadliku hariduse edendamisel, sh sihtgruppi ning ka õpilasi kaasates
  • tugevdada taotlejaorganisatsiooni kui soolise võrdõiguslikkuse edendaja suutlikkust kaasa rääkida huvi- ja survegrupina hariduse kaasajastamisel ja soolise ebavõrdsuse kaotamisel ühiskonnas
  • aidata kaasa Soolise võrdõiguslikkuse seaduse elluviimisele Eestis

Tegevused eesmärkide saavutamiseks:

· viidi läbi 2 rühmaintervjuud/ajurünnakut õpetajate/koolijuhtide SVÕ alaste hoiakute kaardistamiseks ja koolitusvajaduse ja koolituse sisu täpsustamiseks;

· töötati välja originaalsed õppematerjalid ja rühmatööd projekti seminaridel kasutamiseks; sh videoklipid nn elust enesest soostereotüüpide äratundmiseks ühiskonnas ja koolis, millele lisati õppeülesanded õpilastega koos analüüsimiseks; valmistati CVDd seminaridel tutvustamiseks ja koolides kasutamiseks;

· viidi läbi 12 koolitust Eesti 9 maakonnas (osalejad: õpetajad, koolijuhid, maakonna haridusametnikud; ENÜ regionaalsete ümarlaudade esindajad), sh kaks koolitust vene koolide õpetajatele Tallinnas (üks vene, teine eesti keeles);

· tehti õppevisiit Rootsi (14 in koos projektijuhiga, 3 päeva); programmi koostas  Västmanlandi maakonna SVÕ ekspert Eva-Karin Wedin (sootundlike õppematerjalide autor), tutvuti SVÕ pilootprojekte läbiviinud kooliga, maakonnatasandi rolliga sootundliku hariduse toetamisel ja koolide arengukavade kureerimisel; tutvuti Rootsi SVÕ edendusstruktuuridega;

· analüüsiti õpetajakoolituse õppekavu (omapanusena); viidi läbi õppekavateemaline koolitus/ajurünnak koolijuhte/õpetajaid, ametnikke kaasates;

· koostati juhendmaterjal/käsiraamat koolidele/õpetajatele sugupoolte aspekti arvestamiseks õppetöös, sh soostereotüüpide ületamiseks ja õpilaste valikute laiendamiseks, koolide arengukavade täiustamiseks SVÕ aspektiga; seda on kavas trükkida 2000  ja levitada koolidele;

· viidi läbi lõppkonverents, kuhu kutsutakse kõigi sihtgruppide, Tallinna Ülikooli, haridusministeeriumi jne esindajad, kus tutvustatakse projekti tulemusi ning kuhu kaasatakse väliseksperdid; esineb kooliteater Eestist soostereotüüpide avaldumisvormide ja nende mõju visualiseerimiseks koolis;

· kavandati jätkutegevusi, sh sootundliku hariduse alaseid koolitusi erinevatele sihtrühmadele (koolijuhid, õpetajad, ametnikud) ENÜ tegevusena;

Projekti elluviimise aeg:

1. november 2010-31. oktoober 2012