HARIDUS JA SUGU
EESTI NAISTEÜHENDUSTE ÜMARLAUA SIHTASUTUS

Kas õpilased või poisid ja tüdrukud

Euroopa Liidu Sotsiaalfondi projekt

Kas õpilased või poisid ja tüdrukud?  Uurimus Eesti õpetajate ja haridustöötajate valmisolekust sootundlikuks õpetamiseks ja kasvatamiseks.

Meede 1.3.5 Soolise võrdõiguslikkuse edendamine

Rakendusüksus SA Innove

Projekti tunnusnumber 1.3.0502.10-0015

Elluviija Eesti Naisteühenduste Ümarlaua Sihtasutus koostöös Tallinna Ülikooli Kasvatusteaduste Instituudi ja OÜ Saar Polliga

 

Projekti elluviimise aeg:

1. detsember 2010 - 31. mai 2012

 

Töögrupi liikmed:

 

Ülle-Marike Papp

Tiiu Kuurme

Gertrud Kasemaa

Elo-Maria Roots

Andrus Saar

Riina Kütt

 

Projekti juht: Eha Reitelmann

 

Projekti eesmärgid:

 

·         selgitada 200 õpetaja küsitluse abil  välja põhikoolide ja gümnaasiumiõpetajate teadmised ja hoiakud poiste ja tüdrukute sotsialiseerumise ja kasvatusega seotud erinevustest ning soolise võrdõiguslikkuse seadusega sätestatud kohustustest ja võimalustest nendega arvestada arengukavade ja õppekavade  väljatöötamisel;

·         selgitada süvaintervjuude analüüsiga välja õpetajakoolituse sisu ja eesmärke määravate kõrgkoolide õppejõudude ning haridusuuringuid läbiviivate institutsioonide esindajate teadmised ja hoiakud haridussüsteemi ja tööturu segregatsiooni vähendamise eesmärkidest ja võimalustest,  õpilaste aine-,  eriala- , kutse- ja ametivalikute ning soolisuse seostest;

·         töötada välja Eesti kontekstile  sobiv standardküsimustik ja metoodika (auditi näidisküsimustik),  mille alusel saab hinnata koolide õppe- ja kasvatustöös kehtivaid väärtusi, norme ja põhimõtteid sootundlikkuse aspektist, ja mida õppeasutused saavad kasutada oma olukorra analüüsimisel;

·         koostada uurimustel põhinev artiklikogumik haridussuundumustest, sootundlikust hariduspoliitikast ja pedagoogikast, levitada seda asjaomaste huvigruppide seas;

·         tekitada Eesti hariduselu mõjutavate poliitikute, arvamusliidrite, otsustajate, õpetajaskonna  ning laiema avalikkuse seas ühine arusaam, et sooline kihistumine ja ebavõrdsus on kujunemas takistuseks Eesti inimarengule, seega ka jätkusuutlikule arengule.

 

Projekti raames viidi ellu järgmised tegevused:

 

  • töötati välja küsitluse ja intervjuude kontseptsioon ja viidi läbi 200 õpetaja küsitlus ja

     10 süvaintervjuud;

  • analüüsiti kogutud kvalitatiivseid ja kvantitatiivseid andmeid;
  • töötati välja auditi näidismetoodika ja tutvustati seda sihtgruppidele;
  • koostati artiklikogumik ja avaldati see kodulehel http://enu.ee/haridus-ja-sugu/;
  • korraldati kaks seminari näidismetoodika väljatöötamiseks ja lõppseminar koostöös Tallinna Ülikooli õppejõudude ja teaduritega;
  • tutvustati projekti tulemusi meedias;
  • kavandati projekti kaasatud organisatsioonide/teadurite koostöö jätkamist.