HARIDUS JA SUGU
EESTI NAISTEÜHENDUSTE ÜMARLAUA SIHTASUTUS

SIHT

Eesti Naisteühenduste Ümarlaud viis aastatel 2014-2015 ellu projekti SIHT- Sooaspekti Integreerimine õpetajaHaridusse ja Täiendkoolitusse, mida rahastati Norra finantsmehhanismi 2009-2014 soolise võrdõiguslikkuse ning töö-ja pereelu tasakaalu programmist

Projekti eesmärgid:

Projekti üldeesmärgiks oli  soolise võrdõiguslikkuse edendamine sooaspekti õpetajaharidusse ja täiendkoolitusse integreerimise, haridustöötajate  sooteadlikkuse tõstmise  ning seda toetava  jätkusuutliku tugisüsteemi loomise kaudu.  

Tegevused ja tulemused: 
1. Projekti raames õpetajahariduse õppejõudude seas läbiviidud  uurimuse põhjal on selgunud Tallinna ja Tartu ülikooli õpetajahariduse õppejõudude seisukohad ja   valmisolek sooaspekti integreerimiseks õpetajate ettevalmistusse bakalaureuse ja magistriõppe tasandil, ning vastava info ja teadmiste vajadus.
2. Kolme eri sihtgrupile suunatud uurimusega on selgunud alus- ja kutseharidussüsteemi tegevõpetajate täiendavate teadmiste vajadus sooteadlikuks õppe- ja kasvatustööks  ning üldhariduskoolide õpilaste arvamused tüdrukute ja poiste võrdsest kohtlemisest koolis. 
3. Alus- ja kutsehariduse õpetajate  uuringutest selgunud info- ja täiendkoolituste vajaduste alusel on töötatud välja ettepanekud õpetajahariduse õppekavade täiendamiseks ning täiendkoolituse koolituskavad, metoodilised juhendmaterjalid ja õppevahendid.
4. Õpetajahariduse õppejõud omavad Norra ja Eesti ekspertide poolt vahendatud teadmisi, ettepanekuid õppe- ja ainekavade arendamiseks, akadeemilisi artikleid koondavat kogumikku soouurimuslikest käsitlustest haridusvaldkonnas, rahvusvahelisest kogemusest  ning ühisarutelude käigus tekkinud ideid sooaspekti integreerimiseks oma ainekavadesse, metoodilistesse juhendmaterjalidesse  ning valikainete programmidesse.
5. Tallinna ja Tartu ülikooli õpetajahariduse õppekavades on väljatöötatud soo ja hariduse teemalised valik- ja/või vabaainete programmid ja ainekaardid alushariduse, üldhariduse ja kutsehariduse õpetajateks õppijatele ja täiendõppes osalejatele. 
6. Pedagoogilise praktika juhendite täiendamiseks on välja töötatud soovitused kooli variõppekavas ilmnevate sooliste stereotüüpide märkamiseks ja analüüsimiseks. Õpetajaharidust omandavate üliõpilaste seminari-, bakalaureuse- ja magistritööde juhendid on täiendamisel, et neis nähtaks ette võimalusel empiiriliste andmete analüüsimisel soolisuse aspektiga arvestamist.
7. Vähemalt 500 tegevõpetajat on projekti koolitustes omandanud esmased teadmised sooaspekti märkamiseks ja arvestamiseks koolitegelikkuses. Projektis osalevate organisatsioonide kaudu on kõigil haridustöötajatel ja ametnikel võimalus saada soolise võrdõiguslikkuse ja hariduse teemalisi koolitusi ka pärast projekti lõppu. 
8. Funktsioneerib hariduse ja soo teemaline infoportaal www.haridusjasugu.ee , mis sisaldab uuringuid, artikleid, juhendeid, käsiraamatuid ja õppematerjale soolise võrdõiguslikkuse aspekti  integreerimiseks kõigi haridustasemete õppekavadesse, õpetatavatesse ainetesse, haridusasutuste arengukavadesse jne. Avalik portaal on mõeldud kasutamiseks nii õppejõududele, õpetajatele, koolitajatele, üliõpilastele kui ka laiemale huviliste ringile.
9. Toimib õpetajaharidust andvate kõrgkoolide,  õpetajahariduse õppejõudude, soouurijate, soolist võrdõiguslikkust edendavate kolmanda sektori organisatsioonide ja  sooteadlike alus-, üld- ja kutsehariduse õpetajate võrgustik.

Kõik eelnimetatu  moodustab  aluse laiapõhjalisele süsteemsele ja  jätkusuutlikule tugisüsteemile, mis  tagab järjekindla sooaspekti integreerimise õpetajate haridusse ja täiendkoolitusse ja seeläbi ka soolise võrdõiguslikkuse edendamise Eesti haridusvaldkonnas.

Projekti partnerid:
KUN, Gender Equality Center

Eesti Lasteaednike Liit
Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus
Tallinna Ülikool
Tartu Ülikool