HARIDUS JA SUGU
EESTI NAISTEÜHENDUSTE ÜMARLAUA SIHTASUTUS

Fair Play at Schools

Projektinimetus:Fair Play/Aus mäng

 

Projektipartnerid:   NORASooliseVõrdõiguslikkuseInfokeskus,Tšehhi

KUN Võrdõiguslikkuse ja MitmekesisuseKeskus,  Norra

ENÜ Eesti NaisteühendusteÜmarlauaSihtasutus, Eesti

 

Projekt Fair Play keskendub sootundlikule haridusele Norra, Eesti ja Tšehhi lasteaedades ja koolides.

 

Sooline segregatsioon hariduses ja soolistatud elukutsevalikud tööturul on väljakutseks kõikides Euroopa riikides. Väljakutse ulatus ning probleemistik on riigiti erinevad. Projektis lähtutakse arusaamast, et mainitud erinevused on osaliselt tingitud sotsialiseerumisest. Samas kui pered on erinevad, on lasteaedadel ja koolidel täita ühesugune ning oluline roll laste elus.  See, kuidas lasteaias ja koolis lastesse suhtutakse ning milliseid võimalusi neile pakutakse, määrab ära selle, kuidas lapsed end ühiskonnas tunnevad ja miliseid valikuid elus teevad. Eesmärgiks on aidata lastele luua õpi- ja arengukeskkond, kus lapsed saaksid teha soostereotüüpidest vabu valikuid. Õpetajal ja tema teadmistel soolisest võrdõiguslikkusest ning võrdsetest võimalustest on siin määrav roll.

 

Õpetaja sootundlikkuse ning pädevuse tõstmiseks töötavad projekti partnerid ühiselt välja kolm intellektuaalset väljundit. Iga väljund on suunatud erinevale õpetajate sihtgrupile ning käsitleb haridust ja sooaspektevastavalt lasteaias või koolis. 

 

Esimeseks ja teiseks väljundiks on 2-moodulilised täiendkursused, üks lasteaiaõpetajatele ning teine põhikooli esimese astme õpetajatele. Kolmandaks väljundiks on kümme veebiseminari põhikoolide teise astme õpetajatele sootundliku hariduse teemadel, mis keskenduvad karjäärivalikutele, soolisele vägivallale koolis, enesereflektsioonile  ja kriitilisele mõtlemisele.

 

Projektis väljatöötatavaid materjale tutvustatakse laialdaselt ning neid saab kasutada teadlikkuse tõtmiseks soolise võrdõiguslikkuse küsimustest, millega tõstetakse õpetajate pädevust sooaspektist hariduses kogu Euroopas.

 

Õppematerjalid pannakse üles veebilehele ning need on kättesaadavad nii õpetajatele kui kõigile teemast huvitatuile.

 

Projekti raames toimuvad partnerite omavahelised kohtumised, õppereis Norrasse ning seminarid nii partnerriikides kui ka Brüsselis.


Projekt kestab 2019. aasta septembrist 2022. aasta augustini.

Projekti rahastab Euroopa Komisjoni Erasmus + programm. 

 

Põhisündmused

 

Projekti avakoosolek

 

Projekti avakoosolek toimus projekti Tšehhi partneri NORA keskuse korraldatuna Brnos 10. – 11. oktoobril 2019.

 

Lisaks korralduslike küsimustelearutati põhjalikumalt õppereisi Norrasse 2020. aasta märtsis.

Õppereisil pidid Eestist ja Tšehhist osalema kummastki kokku 5 inimest, 3 õpetajat ning 2 projektimeeskonna liiget. Õppereisil külastatakse Norra lasteaedu ja koole ning õpitakse Norra praktikast, mida tähendab sootundlik haridus ning kuidas seda rakendatakse õpetaja igapäevatöös lastega. Parim õppimine toimub ikka oma silm on kuningas põhimõttel.

 

Partnerite kohtumisel arutati ka lasteaiaõpetajate sootundlikkuse tõstmisele keskenduva esimese intellektuaalse väljundi  formaati ning partneritelt oodatavat panust. Esimese mooduli väljatöötamisel toetutakse eelkõige Norra partneri pikaajalisele ning rikkalikule kogemusele sootundliku pedagoogika edendamisel ning mitmekesisuse küsimuste käsitlemiselelasteaedades ja õpetajakoolituses.

 

COVID-19 mõjutas ka Fair Play projekti õppereisi toimumist ja edasisi tegevusi

 

Märtsis 2020, täiesti viimasel hetkel, kuiõppereisil osalejatel lennupiletid taskus, kindlustused tehtud ja vaat et lennujaamatee jalge all, selgus, et ülemaailmse koroonapandeemia tõttu on nii Eesti kui meie partnerite haridusasutused kinni pandud ja Norrasse me sõita ei saa.

 

Niisiis pandi ooterežiimile kogu õppereisi programm koos Norra väikelinna Steinkjeri lasteaia ja kooli ning Trondheimi kolledži külastusega ning kohapeal toimuma pidanud partnerriikide õpetajate ühisaruteludega esimese intellektuaalse väljundi materjalide kasutusvõimaluste kohta partnerriikide lasteaedades.

 

Mis oleks Norra õppereisi meie jaoks veelgi huvitavamaks teinud, oli kavandatud tutvumine lasteaia igapäevatöö filmimise metoodikaga, mis aitab selgitada, kuidas toimib varjatud õppekavalasteaias.Filmimist onNorra lasteaedades kasutatud aastaid ning KUN keskusel on siin rikkalik kogemus.  Siinkohal tuleb toonitada, et ka Eestil on tänu ENÜ elluviidud Norra finantsmehhanismi rahastatud SIHT (SooaspektiIntegreerimineõpetajaHaridusse ja Täiendkoolitusse) projektile filmimise kogemused, mida oleks saanud projekti partneritega jagada.

 

COVID-19 kriisi tõttu on õppereis esialgselt lükatud 2021. aasta sügisesse.

 

Koroonaviiruse teine laine 2020. aasta sügistalvel ning selle jätkumine 2021. esimesel poolaastal on teinud projekti elluviimisse jätkuvaid korrektiive.

 

2020. aasta sügis- ja 2021. talveperioodil on jätkatud1.intellektuaalse väljundi,  st lasteaiaõpetajatele suunatud sootundliku hariduse veebikursuse väljatöötamise ning veebikoosolekutega, mis on toimunud intervalliga kord kuus. Paralleelselt on alanud ka 2. intellektuaalse väljundi koolitusmoodulite väljatöötamine, milles etendab juhtrolli ENÜ. Kui 1. intellektuaalne väljund keskendus sooteadlikule alusharidusele, siis 2. väljundi sihtgrupiks on alg- ja põhikoolide õpetajad. Koostatavad materjalid peaksid pakkuma õpetajale tuge soolise võrdõiguslikkuse edendamisele koolis, mison sätestatud alusväärtusena.

ka Eesti põhikoolide riiklikus õppekavas.

 

Projekt kestab eeldatavasti 2022. aasta augustini. COVID-19 kriisi leevendumisel loodetakse 3 intellektuaalse väljundi koostamise kõrval ellu viia ka projektis ette nähtud õppereis ning muud koolitused.