NAISTEVASTANE VÄGIVALD
EESTI NAISTEÜHENDUSTE ÜMARLAUA SIHTASUTUS

European Women's Lobby

18 müüti prostitutsiooni kohta

"PROSTITUTSIOON ON VANIM ELUKUTSE MAAILMAS "

 

Vaadakem asja teise nurga alt: jah, kupeldamist võib tõepoolest pidada maailma vanimaks elukutseks. Aga mõelgem: ainuüksi sellepärast, et mingi nähtus on pikalt eksisteerinud, ei tähenda veel, et seda ei peaks või ei saaks muuta. Me ju ei väida, et mõrvu on alati toime pandud ning parata pole miskit.  Mõelgem näiteks kasvõi surmanuhtluse või orjuse peale.


VALIKU KÜSIMUS?

 

"AMET NAGU AMET IKKA"

 

Kas te teate veel mingit teist ametit, kus suremus on 10 kuni 40 korda üle keskmise? Kus 60 – 80% „ameti pidajaist“ kannatavad pideva füüsilise ja seksuaalse vägivalla all? Kui see on amet nagu iga teinegi, miks siis ei kipu Lääne Euroopa naised seda võimalust ära kasutama? Miks seda ametit peavad valdavalt sisserännanud naised? Kas see tähendab, et see „amet“ on paslik ainult teie riigis elavatele väljast tulnud naistele? Ja kas seda ametit ei tuleks soolise võrdõiguslikkuse huvides propageerida ka  meeste hulgas?  Euroopa ametiühingud ei käsitle prostitutsiooni tööna, kuna see on vastuolus turvalisuse ja väärikuse põhimõtetega, samuti ei saa siin rääkida ametialase karjääri tegemisest.

„PROSTITUTSIOON TÄHENDAB NAISTE, ERITI SISSERÄNNANUD NAISTE MAJANDUSLIKKU ISESEISVUST“

                  

Majanduskriisi, suure tööpuuduse ja jõudsalt levivate rassistlike hoiakute tingimustes oleks väga lihtne öelda, et prostitutsioon on lahenduseks naistele tervikuna, eriti  aga sisserännanud naistele. Sellega saaks isegi tööpuuduse numbrid alla tuua! Sisserännanud naiste tegelikud probleemid on aga sootuks mujal: nendeks on tööturule pääsemine, kvalifikatsiooni tunnustamine ja perekonnaga taasühinemise õigused. Majanduslik iseseisvus ei peaks tulema väärkohtlemise ja kuritarvituste arvelt. 21. sajandil peaks oskama arukamalt käituda!

 

„VALIKU KÜSIMUS“

 

„Kui naistel oleks ühiskonnas rohkem majanduslikke valikuvõimalusi, ei valiks nad prostitutsiooni ja sellega kaasnevat väärkohtlemist,“ väidab Fiona Broadfoot, Ühendkuningriikides elav vägivalla ohver.

Valik sõltub alati  kontekstist, kus valik tehakse. Tänapäeva Euroopas ei ole võrdõiguslikkus veel igapäevane tegelikkus: heitkem vaid pilk soolisele palgalõhele (16%), naistevastase vägivalla levikule (üks naine viiest langeb perevägivalla ohvriks), seksistlikkele stereotüüpidele, naiste tagasihoidlikule osakaalule äris, teaduses ja poliitikas (24% parlamendisaadikutest rahvusparlamentides). Olukorras, kus paljud naised kannatavad diskrimineerimise, vaesuse ja vägivalla all,  saab nõusolekut osta raha eest. Mitmed  teadusuuringud  näitavad, et noori naisi kallutavad prostitutsiooniga tegelema vaesus, perekonna kaotus, kodutus, narkomaania ning varasem füüsilise ja seksuaalse kuritarvituse kogemus. Pealegi hakkab enamik  naisi prostitutsiooniga tegelema väga noorelt. Kas tahaksite, et teie tütar või õde hakkaks prostituudiks? Ta võiks juba homme alustada!

 

„PROSTITUTSIOON TOOB KÕVASTI RAHA SISSE“

 

Kellele? Euroopa Interpoli andmetel teenib kupeldaja iga prostituudi pealt 110 000 eurot aastas. Kui prostituudi amet oleks nii tulus, miks pole siis enamikel prostituutidest oma autot, korterit ega sääste tulevikuks? Ettekujutus sellest, justkui tooks prostitutsioon kõvasti raha sisse on müüt. Lisaks on prostitutsiooniga teenitava rahanumbri üle arutamine väär ja võlts: kui suure summaga tegu ka poleks, tähendab prostitutsioon eelkõige võimalust ära kasutada inimese keha ja seksuaalsust.  Inimestele ei saa hinnasilti külge panna.

 

„PROSTITUTSIOON SEOSTUB SEKSUAALSE VABADUSEGA, PROSTITUTSIOONI KAOTAMINE ON SEKSIVAENULIK“

 

Väljendugem täpsemalt:  kelle seksivabadusest me räägime? Kõik on nõus, et seksuaalne vabadus seisneb võimaluses nautida seksuaaltervist ja –õigusi võrdõiguslikkust austades ning igasugust diskrimineerimist, sundi või vägivalda vältides /Maailma Tervishoiuorganisatsiooni määratlus/. Prostitutsioon pole mitte seksi, vaid võimu küsimus. Seksi ostmine tähendab teise inimese iha jalge alla tallamist. Seksi eest maksmine tähendab teise inimese ihale omatava õiguse mahasalgamist ning meelevaldset ringikäimist teise inimese seksuaalsusega. Teisisõnu, teise inimese käest seksi ostmine ei saa kunagi tähendada seksuaalset vabadust. Keelustamise pooldajad on seksi poolt: nad soovivad naiste ja meeste seksuaalvabadust ja võrdõiguslikkust ning selleni pole võimalik jõuda senimaani, kuni seksuaalsusega kaubeldakse turul.

 

SEKSUAALSE VABADUSE KÜSIMUS?

 

„PROSTITUTSIOON ON OSA NAISTE AJALOOLISEST VÕITLUSEST KONTROLLI OMAMISEKS OMA KEHA ÜLE“

 

1970ndail võitlesid naised Euroopas tõepoolest oma reproduktiiv- ja seksuaalõiguste, eriti ohutule abordile omatavate õiguste eest. Nad mõistsid hukka igasuguse sugude struktuurse ebavõrdsuse ning võimumehhanismid, mis sundisid peale oma nägemuse naiste inimõigustest:  religiooni, traditsioonid ... ja turu. Seksuaalsuse ja naiste kehade kaubastamist ei saa pidada naiste õiguste eest peetava võitluse osaks, prostitutsioon on meeste poolt endale seksiostu õiguse võtmine, see pole sugude võrdsuse elluviimine.

 

 

„ON NAISI, KES VÄIDAVAD, ET NEIL ON ÕIGUS PROSTITUUT OLLA“

 

Mõned inimesed on vabatahtlikult nõus töötama alampalgast väiksema tasu eest /eriti näiteks dokumente mitteomavad sisserännanud naised/, mõned on isegi nõus oma organeid müüma. Mõlemal juhul on riigid otsustanud kaitsta kõige kaitsetumaid ning kindlustada kõigile inimväärne elu: sellistel puhkudel mõistavad seadused hukka tööandja ja seksiostja, mitte prostituudina tegutseva isiku. Mõned inimesed võivad tõepoolest väita, et nad valivad prostitutsiooni, kuid ühiskond pole üles ehitatud üksikisikute arvamusele, mis ei kajasta kaugeltki enamuse olukorda. Siin on kaalul meie tulevik, ühiskond, kus tahaksime elada. Tänasel päeval peaksime esmajoones muretsema naiste ja meeste õiguse pärast mitte olla prostitutsiooni kaasatud.

 

„PROSTITUTSIOONIST PEAKS RÄÄKIMA ÜKSNES SEKSITÖÖTAJAD, KUNA NEMAD TEAVAD ASJAST KÕIGE ROHKEM“

 

Kas lähisuhtevägivalla hukkamõistmise õigus peaks olema ainult perevägivalla ohvritel? Perevägivald on tunnistatud naistevastase vägivalla struktuurseks vormiks, mis puudutab meid kõiki, nii naisi kui mehi, sest see peegeldab ühiskonna väärtusi.  Ka prostitutsioon mõjutab meid kõiki: ta räägib noortele ühiskonna normidest ja loob ettekujutuse naistest ja meestest, meedia ja kultuur trivialiseerivad prostitutsiooni ning maalivad sellest isegi klantspildi.  Pole imestada, et „lits“ on sõimusõnana laialt levinud. Lisaks on iga „vahendatud“ seksitöötaja kohta mitu prostitutsioonist eluga väljatulnut,  kes sellest aga kogetud trauma tõttu äärmiselt harva avalikult räägivad. Miljonid, keda me ei näe, on aga jätkuvalt prostitutsiooni kaasatud.

 

„PROSTITUTSIOON ON ÜHISKONNA, ERITI SOTSIAALSELT TÕRJUTUD JA ÜKSIKUTE MEESTE JAOKS KASULIK“

 

Seksiostjad selle stereotüübiga kokku ei sobi: rahvusvahelised uurimused näitavad, et seksiostjaiks on valdavalt abielus olevad või partnerit omavad mehed, kellel on tõenäoliselt rohkem sekspartnereid (mitte prostitutsiooni vahendusel) kui meestel keskmiselt. Prostitutsiooni õigustamine sotsiaalse institutsioonina vihjaks sellele, et mõned naised tuleb selliste meeste „vajaduste“ ohvriks tuua. Õnneks ei kuulu teie õde / naine / tütar ohverdatute hulka. Prostitutsiooni kaasatud naised on eelkõige naised: neil kõigil peaks olema võrdsed õigused ja inimväärikus.

 

„NÕUDLUS EI KAO KUNAGI“

 

Missugune kurvastav  nägemus meestest ... sellise oletuse kohaselt on meest käitumine tingitud „vastupandamatust vajadusest“ seksida, mitte nende ajust. Sellist asja on väga raske uskuda teades, et enamik mehi ei kuulu seksiotsjate hulka. Nõudlust põhjendatakse teatud ettekujutusega mehelikkusest, mis seostub potentsi või jõulisusega ning meie ebavõrdsetes ühiskondades levivate stereotüüpsete ettekujutustega meestest. Nõudlust saab vähendada harivate ettevõtmiste, ennetustöö ja õigusaktidega. Nii lihtne see ongi. Ettemääratusele rõhuvad inimesed, kes ei taha ühiskonda muuta.

 

„PROSTITUTSIOONI KAOTAMINE VIIKS VÄGISTAMISTE ARVU KASVULE“

 

Tegelikult on asi vastupidine: uurimustest on selgunud, et mehed ostavad seksi lihtsalt sellepärast, et seda on võimalik teha. Prostitutsiooni normaliseerimine soodustab naistevastast vägivalda, kuna saadab ühiskonnale signaali naistest kui kaubast. Nevada osariigis,  kus kupeldamine on dekriminaliseeritud, on vägistamiste arv suurim kogu USAs. Meeste hulgas läbiviidud uurimuses tunnistas 54% prostituute külastavatest meestest, et nad on seksuaalselt agressiivselt käitunud ka oma partneri(te) suhtes.

 

ÜHISKONNALE KASULIK?

 

„PROSTITUTSIOONI LEGALISEERIMINE ON PARIM MOODUS KINDLUSTADA PROSTITUTSIOONIGA TEGELEVATE ISIKUTELE LIGIPÄÄS PÕHIÕIGUSTELE“

 

Prostitueerimine on „seaduslik“ kõikjal Euroopas (välja arvatud Horvaatias, kus see on kriminaliseeritud).  Õigustele juurdepääsu kindlustamine ei ole seotud prostitutsiooni õigusliku seisundiga, see on seotud teie rändealase staatusega. Kui viibite riigis seaduslikult,  on teil juurdepääs põhiõigustele, sealhulgas HIV suhtes testimisele ning arstiabile. Kui olete dokumentideta, pole teil ka ligipääsu sellistele õigustele, sealhulgas riikides, kus prostitutsioon on legaliseeritud või kriminaliseeritud: sellel pole mingit pistmist asjaoluga, kas inimene prostitutsiooniga tegeleb või mitte. Saksamaal on oletatavast 400 000 prostitutsiooniga seotud isikust end ametlikult „seksitöötajana“ kirja pannud vaid 44 inimest. Prostitutsiooni legaliseerimine /või „seksitöö“ ja siit ka kupeldamise dekriminaliseerimine/ ei muuda prostitutsioonis tegutsevate isikute märgistamise osas miskit.

 

„INIMKAUBANDUSEGA PEAB VÕITLEMA, KUID PROSTITUTSIOONIL POLE SELLEGA VÄHIMATKI PISTMIST“

 

Sellised väited ei vasta tegelikkusele: kui prostitutsioonil pole mingit pistmist seksuaalse ekspluateerimise eesmärgil toimuva inimkaubandusega, siis mis eesmärgil naistega kaubitsetakse? EL statistika kohaselt leiab 62% inimkaubandusest ELis aset seksuaalse ekspluateerimise eesmärgil. Inimkaubandus on ajendatud kasumi teenimisest ning sellel on otsene seos prostitutsiooniturgudega, kus nõudlus kehutab pakkumist.  Hinnangute kohaselt ulatuvad seksuaalse ekspluateerimise eesmärgil toimuva inimkaubanduse kasuminumbrid 27,8 miljardi USA dollarini. Kust see raha tuleb? Ostjate käest, nagu äris ikka. Seetõttu on prostitutsioon ja inimkauabandus olemuslikult seotud.

 

„ROOTSI MUDELI PUHUL KANNATAVAD PROSTITUTSIOONIS TEGUTSEVAD ISIKUD ROHKEM VÄGIVALLA ALL, KUNA PROSTITUTSIOON KOLIB PÕRANDA ALLA“

 

Kui prostituudi leiavad üles ja nendega kohtuvad ostjad, siis suudavad seda teha ka politseinikud ja sotsiaaltöötajad! Seksiostjate kriminaliseerimisega muudab Rootsi mudel naiste ja ostjate vahelist suhet: kurjategijaks on sedapuhku ostjaid.  Varemalt Saksamaal prostitueerinud ning hiljem Rootsi läinud naised väitsid Stockholmi linna prostitutsiooniga võitleva politseiüksuse töötajatele, et seaduslikes bordellides vägivallatsetakse rohkem, kuna seksiostjatel on õigus käituda nii, nagu nad tahavad, tegu on klientidega. Rootsi sotsiaaltöötajad täheldavad, et prostitutsiooni kaasatud isikud pöörduvad nende poole abi saamiseks julgemini. Ning vastupidi, riikides, kus bordellid tegutsevad seaduslikult (nagu Austrias või Saksamaal) väidavad teenuste pakkujad ja politsei, et neil on raskem naisteni jõuda. Prostitutsiooni legaliseerimine ei muuda asja olemust: prostitutsioon on üks vägivalla vorme. 68% prostitutsiooni kaasatud naistest kannatavad post-traumaatilise stressi sümptomite all niisamuti nagu piinamise ohvrid või sõjavateranid.

 

UTOOPIA?

 

ME EI PEAKS SEKSIOSTJAID KRIMINALISEERIMA, KUNA NAD VÕIVAD NAISI PÄÄSTA VÕI INIMKAUBANDUSE OHVREID TUVASTADA“

 

Võib-olla olete vaadanud liiga palju „Pretty Woman“ filmi. Seksiostja, kes „päästab“ naisi või annab üles inimkaubanduse juhtumi, jääb ikkagi seksiostjaks. „Kenade seksiostjate“ olemasolu ei vähenda nõudlust, see lihtsalt toetab romantilist ettekujutust prostitutsioonist, millel pole tegelikkusega mingit pistmist. Lisaks moodustavad „kenad seksiostjad“ äärmiselt väikese osa seksiostjate koguarvust. Pettasaanud kliendid on  vägagi avameelsed. Mõningaid tsitaate:“Tavaline suuseks, emotsioonitu toiming, ei vähimatki pingutust, et huvi üles näidata või naudingut teeselda“; „Asi nägi välja kui seks atraktiivse kartulikotiga“ (Tumbiri nähtamatud mehed).

 

„ABOLITSIONISTID SOOVIVAD PROSTITUTSIOONI KEELUSTADA“

 

On suur vahe keelustamist  nõudva lähenemise – mis kriminaliseerib kõiki prostitutsioonisüsteemi osapooli, sealhulgas ka prostitueeritud isikuid – ning abolitsionistliku suhtumise vahel, mille sihtmärgiks on üksnes ostjad, kupeldajad ja inimkaubitsejad, teisisõnu osapooled, kelle käes on võim. Kõiki ühtviisi karistades ei jõuta  prostitutsiooni süvapõhjusteni ega selle soolistatud iseloomuni. Ärakaotamine tähendab prostitutsioonile omase struktuurse, majandusliku, psühholoogilise ja füüsilise vägivalla päevavalgele toomist ning siit ka prostitutsiooni kaasatud isikute kaitset ning kurjategijate, st seksiostjate  kriminaliseerimist. Kaotamine seisneb konkreetsete alternatiivide pakkumises prostitutsioonis tegutsevatele isikutele ning suhtumiste muutmist.

 

„PROSTITUTSIOONI KAOTAMINE ON UTOOPIA“

 

Prostitutsiooni kaotamine ei võrdu tema väljajuurimisega. Vägistamine, tapmine ning pedofiilia on keelatud, samas pole nad kuskile kadunud. Oluline on õigusaktidega kommunikeeritav sotsiaalne norm: see rõhutab inimõiguste põhimõtet, mille kohaselt pole inimese keha ja seksuaalsus müügiks. Sellega luuakse tingimused tõeliselt võrdõiguslikuks ühiskonnaks.

 

HINNANG ROOTSI JA HOLLANDI KÜMNEAASTASTELE PROSTITUTSIOONIPOLIITIKATELE[1]

 

HOLLAND[2]

 

2000. aasta 1. oktoobril kaotas Holland 1911. aastast pärit bordellipidamise keelu. Sellest ajast alates on Justiitsministeeriumi Teadusuuringute- ja Dokumentatsioonikeskuse ja riigi politsei uurinud ja analüüsinud kupeldamise dekriminaliseerimise mõju Hollandis.

 

PROSTITUTSIOONI KAASATUD ISIKUTE OLUKORD ON HALVENENUD

 

Justiitsministeeriumi läbiviidud „Daalder“[3] uurimusest selgus, et

·       Prostitutsiooni kaasatud isikute olukord pole märkimisväärset paranenud

·       Prostituutide emotsionaalne seisund on kõikides mõõdetavates aspektides 2001. aastaga võrreldes halvenenud

·       Rahustite tarbimine on kasvanud

·       Prostitutsioonitööstusest  soovivad väljuda paljud, kuid sellekohast abi pakub vaid 6% omavalitsustest.

 

50% KUNI 90% LITSENSEERITUD PROSTITUTSIOONIS TEGUTSEVATEST NAISTEST „TEEVAD SEDA TÖÖD VASTU TAHTMIST“

 

Niisugused arvud avaldas 2008. aastal riigi politseiamet (KLPD)  legaliseeritud prostitutsiooni uurimuse[4] põhjal, mis kandis pealkirja „Väliselt kõik korras“.  Uurimuses annab politsei vägagi murettekitava hinnangu kupeldamist dekriminaliseerivale seadusele. Uurimus oli otseselt ajendatud Sneep’i juhtumi poolt, kus kaks türgi-saksa päritolu kupeldajat koos oma 30 kaasosalisega mõisteti süüdi enam kui 100 naise ekspluateerimises ja nende kallal vägivallatsemises  Hollandis, Saksamaal ja Belgias. Mis eriti silma torkab, on see, et kõik need naised, keda ekspluateeriti ja kelle kallal jõhkralt vägivallatseti,  tegutsesid seadusega lubatud, makse maksvates ja riigi poolt sanktsioneeritud lõbumajades.

 

ORGANISEERITUD KURITEGEVUS HOIDIS SEKSITÖÖSTUSE SEADUSTATUD OSA OMA KONTROLLI ALL

 

2011. aastal väitis Amsterdami aselinnapea Lodewijk Asscher, kes on ühtlasi Hollandi tööpartei uus figuur, et prostitutsiooni vahendamise dekriminaliseerimine oli ränk „riigi tasandil tehtud viga“[5] ning et valitsus on olnud „uskumatult naiivne“. Amsterdami linnavalitsuse ja justiitsministeeriumi ühisaruandest[6] selgub, et suur osa seksitööstuse seadustatud osast aitab kaasa ekspluateerimise ja inimkaubanduse säilitamisele. Pooltes tegevusluba nõudvates prostitutsiooniärides ja kohvikutes /marihuaana/ on üks või ka mitu juhti kriminaalse taustaga.

 

KUPELDAMISE DEKRIMINALISEERIMINE NING SEKSITÖÖSTUSE SEADUSTAMINE EI HOIDNUD ÄRA „VARJATUD“ JA „ILLEGAALSE“ PROSTITUTSIOONI KASVU

 

2010. aastal toodi RIEC Noord-Holland, kuritegevuse ennetamisega tegeleva valitsusasutuse uurimuses[7] välja, et ainult 17% ajalehtedes ja internetis avaldatud prostitutsioonireklaamidest olid sinna pandud litseseeritud lõbumajade poolt.

 

ROOTSI[8]

 

Rootsi valitsus avalikustas 2010. aasta juulikuus oma hinnangu 1999. aasta seadusele, millega keelustati seksi ostmine /mitte aga seksi müümine/.[9]  Hinnang koostati justiitsministeeriumi juhtimisel.[10]

 

NÕUDLUSEGA TEGELEMISE KORRAL ON SEKSIOSTU KEELUSTAMINE TAKISTUSEKS ORGANISEERITUD KURITEGEVUSE, INIMKAUBITSEJATE JA KUPELDAJATE KANNAKINNITAMISELE ROOTSIS

 

Rootsi politsei kinnitusel aitas seadus võidelda prostitutsiooni vahendajate rahvusvaheliste võrgustikega. Tegeldes nõudlusega ning vähendades seeläbi nende võimalusi prostitutsioonist kasu lõigata, pärssis Rootsi kriminaalsete võrgustike soovi Rootsi territorriumil investeerida.[11]

 

TÄNAVAPROSTITUTSIOONIS EKSPLUATEERITAVATE ISIKUTE ARV ON LANGENUD POOLE VÕRRA, PROSTITUEERITUD ISIKUTE HULK STABILISEERUB VÕRRELDES NENDE ARVU MÄRKIMISVÄÄRSE KASVUGA NAABERRIIKIDES

 

Rootsi seadusele antud hinnang näitab, et:

·       1999. aastast alates on tänavaprostitutsioonis ekspluateeritavate isikute arv kaks korda langenud, samas kui see samal perioodil  Taanis ja Norras kolm korda kasvas. Pole näha, et rohkem Rootsi mehi käiks välismaal seksi ostmas.

·       Interneti vahendatud prostitutsioon on Rootsis nagu ka teistes riikides infotehnoloogia arengute tõttu kasvanud. Internetilehekülgede/reklaamkuulutuste vahendusel müüdavate isikute hulk on naaberriikides nt Taanis ja Norras aga palju suurem.[12]

·       Kolmandatest riikidest pärit prostitueeritud isikute arv ei kasvanud samas mahus nagu naaberriikides, kus see kasvas plahvatuslikult.

·       „Varjatud“ prostitutsioon pole kasvanud. Sotsiaalamet ja politsei juhivad tähelepanu sellele, et prostitutsioon ei saa täies mahus „põranda alla kolida“, kuna seksiostjate ligimeelitamiseks on vaja mingis vormis avalikku reklaami.

 

SEADUSEGA ANTAKSE EDASI NORME JA VÄÄRTUSI: 10 AASTAGA ON SUHTUMINE TÄIELIKULT MUUTUNUD, PRAEGU TOETAB SEADUST 70% ELANIKEST

 

Kui enne seaduse vastuvõtmist oli enamik Rootsi elanikest seksiostu keelustamise vastu, siis 10 aastat hiljem näitavad kolme uurimuse tulemused, et üle 70% elanikkonnast toetab seadust täielikult. Toetus on suurem noorte hulgas: see näitab, et seadusel on olnud roll normide ja väärtuste edasiandmisel.

 

KEELUSTAMINE TÕMBAB SEKSIOSTJATE INDU TAGASI: NÕUDLUS ON KAHANENUD

 

Rootsis läbiviidud uurimuste kohaselt on seksi ostvate meeste osakaal langenud. 1996. aastal väitsid 13,6% rootsi meestest, et nad olid kedagi prostitutsiooni eesmärgil ostnud. 2008, aastal oli neid vaid 7,8%. Kahanemise näitajad võivad olla ülepaisutatud, kuna avalikes arvamusküsitlustes ei taheta kuritegelikku käitumist üles tunnistada. Paljud küsitletud meestest aga väitsid, et nad ei taha enam seksi osta, kuna seadus seda keelab. Rootsi politsei on arvamusel, et seadus hoiab paljusid mehi  seksi ostmisest tagasi.[13]

 

European Women’s Lobby on koos Mouvement du Nid France ja Fondation Scelles’iga tulnud välja Brüsseli üleskutsega „Üheskoos prostitutsiooni vastu Euroopas“.

 

Üleskutsele on alla kirjutanud üle 200 vabaühenduse Euroopast ja väljaspoolt Euroopat

 

Brüsseli üleskutses tuuakse välja järmised peamised põhimõtted:

 

·       prostitutsioon on üks vägivalla vorme;

·       prostitutsioon tähendab ebavõrdsuse ärakasutamist;

·       prostitutsioon on inimväärikuse rikkumine;

·       prostitutsioon on inimõiguste rikkumine.

 

Brüsseli üleskutsele allakirjutanud kutsuvad Euroopa Liidu liikmesriike vastu võtma poliitikaid, mis kindlustaks:

 

·       prostitueeritud isikute suhtes rakendatavate repressiivsete meetmete kaotamise;

·       kupeldamise kõigi vormide kriminaliseerimise;

·       tõhusate alternatiivide ja prostitutsioonist väljumise programmide väljatöötamise prostitueeritud isikutele;

·       seksi ostmise keelustamise;

·       võrdõiguslikkuse ning inimelu loomuliku positiivse osana käsitletava seksuaalsuse edendamisele suunatud ennetus- ja hariduspoliitikate elluviimise;

·       ennetuspoliitikate väljatöötamise prostitueeritud isikute päritoluriikides.

 

Euroopa Liit ja tema liikmesriigid peaksid tervikuna läbi vaatama oma inimkaubandusega võitlemise poliitikad, kuna tõhusate tulemusteni on võimalik jõuda alles siis, kui tähelepanu alla võetakse kupeldajate  ja seksiostjate karistamatus.[1] Mouvement du Nid France teol tehtud hindamine.

[2]  General source: ‘On legalised prostitution in the Netherlands’, Karin Werkman, 2012.

[3] Daalder, A. L. (2007). Prostitution in The Netherlands since the lifting of the brothel ban [English version]. The Hague: WODC / Boom Juridische Uitgevers.

[4] KLPD (Korps Landelijke Politiediensten) – Dienst Nationale Recherche (juli 2008). Schone schijn, de signalering van mensenhandel in de vergunde prostitutiesector. Driebergen.

[5] http://www.lemonde.fr/m/article/2011/12/23/pays-bas-flop-de-la-legalisation-de-la-prostitution_1621755_1575563.html.

[6] Gemeente Amsterdam, Ministerie van Veiligheid en Justitie; Projectgroep Emergo (2011). Emergo – De gezamenlijke aanpak van de zware (georganiseerde) misdaad in het hart van Amsterdam. Achtergronden, ontwikkelingen, perspectieven. Amsterdam: Boom Juridische Uitgevers.

[7] RIEC Noord Holland (19 October 2010). Methodiek ‘Inzicht in prostitutiebranche’.

[8] General source: ‘Briefing on Swedish law and policies on prostitution and trafficking in human beings’, Gunilla S. Ekberg B.S.W., JD, 2012.

[9] Rootsi valitsuse veebileht: http://www.regeringen.se/sb/d/13358/a/149231. -

[10] Huvitav on märkida, et niisuguse positiivse hinnangu andis valitsus eesotsas parteiga, kes oli 10 aastat varem opositsioonis olles seaduse vastu hääletanud.

11 Niisugust pärssivat mõju kinnitab politsei poolt  telefonide pealtkuulamine, millest selgub kupeldamisinvesteeringute „ebatõhusus“ Rootsis   

12  2007 aastal uuris Rootsi sotsiaalamet 6 nädala vältel internetti ülespandud kuulutusi ning sedastas ainult 400 seksiteenuseid pakkuvat isikut. 2008 aastal oli  ainuüksi internetis seksiteenuseid pakkuvaid isikuid Taanis 800 ja Norras 1400.  Allikas: http://www.assemblee-nationale. fr/13/pdf/rap-info/i3334.pdf (p. 226). -

 

[13]  Pärast seda, kui seaduse 1999. aastal jõustus, on kinni võetud 4225 meest.