NAISTEVASTANE VÄGIVALD
EESTI NAISTEÜHENDUSTE ÜMARLAUA SIHTASUTUS

Käsiraamat lasteaednikele

Sissejuhatus

SISSEJUHATUS

 

Naistevastase ja perevägivalla teemad olid veel sajandivahetusel Eesti ühiskonnas tabuks, millest avalikult ei räägitud. Aasta-aastalt on ühiskonnas lisandunud järjest rohkem julgust sellist vägivalda märgata ja sellele vastu astuda.  

 

Naistevastase ja perevägivalla alased teadmised on kõigile lasteaiaõpetajatele olulised, kuna  tänapäevases ühiskonnas on lasteaial väga oluline roll lapse isikuse väljakujunemisel.  Just lasteaed on õpilasele kodu kõrval üks olulisemaid sotsiaalse käitumise, isikliku vastutuse ja konfliktilahendusoskuste õppimise kohti. Arvestades  perevägivalla laialdast levimust Eestis on paljudel lastel tõenäosus sattuda kas ise perevägivalla ohvriks või olla vanemate vahelise vägivalla tunnistajaks. Kuna tegemist on äärmiselt varjatud probleemiga, on oluline perevägivallale viitavate tundemärkide võimalikult varane märkamine ja vägivalla lõpetamine.  Seetõttu oodatakse ka lasteaiaõpetajatelt panust naistevastase ja perevägivalla ennetamisse ja selle ilmingutele reageerimist, milleks aga  napib tihti vajalikke teadmisi. Käesoleva käsiraamatuga soovime seda lünka täita.

 

Käsiraamatus käsitletakse  järgmisi teemasid:

Sooline vägivald (naistevastane vägivald)- mõisted, naistevastase vägivalla vormid ja levik, rahvusvaheline tegevus naistevastase vägivalla vähendamiseks.

 

Perevägivald- mõisted, perevägivalla vormid, levik, toimemehhanismid, mõjud ohvrile, vägivallaga seonduvad müüdid.

 

Võrgustikutöö osas tutvustatakse erinevate spetsialistide ja organisatsioonide rolle vägivalla juhtumite lahendamisel.

Praktiliste juhtumite näitel antakse soovitusi vägivalla märkide äratundmiseks ja toimimiseks vägivalla kahtluse puhul.

 

Lisadena on toodud ära abistavate organisatsioonide kontaktid, väljavõtted naistevastast ja perevägivalda käsitlevast Eesti seadusandlusest, soovitusliku kirjanduse ja internetiallikate loetelu ning andmekaitset puudutav juhend.

 

Käsiraamat on valminud koostöös Eesti Lasteaednike Liidu, Tallinna Ülikooli Pedagoogilise Seminari ja Tartu Ülikooli Ühiskonnateaduste Instituudiga.

See on kättesaadav ka Eesti Lasteaednike Liidu veebilehel http://www.elal.ee/ .

Veebiversioone on kavas jooksvalt täiendada ja kaasajastada.

 

Koostajad:

Kadri Soo

Eha Reitelmann

Sirje Almann

Liili Pille

Helju Sillavee

Marge Põdra