NAISTEVASTANE VÄGIVALD
EESTI NAISTEÜHENDUSTE ÜMARLAUA SIHTASUTUS

Käsiraamat lasteaednikele

Vägivallavormid

2.2 Vägivallavormid

 

Psühholoogiline (nimetatakse ka emotsionaalne, vaimne) vägivald on pidev verbaalne või mitteverbaalne rünnak, millega tehakse teisele inimesele tahtlikult haiget. Psühholoogilise vägivallaga kahjustatakse teist inimest emotsionaalselt ning pannakse ta tundma väärtusetu, ebaadekvaatse ja mittearmastatuna.

Psühholoogilist vägivalda esineb kõige rohkem. Enamasti on füüsilise, seksuaalse ja majandusliku vägivalla ohvrid kogenud ka psühholoogilist vägivalda. Ohvrid peavad psühholoogilist vägivalda kõige raskemini talutavaks ja heaolu kahjustavaks vägivallavormiks. Samas on psühholoogiline vägivald kõrvalseisvatele inimestele raskesti märgatav, kuna see ei põhjusta füüsilisi kahjustusi. Psühholoogiline vägivald võib sisaldada järgmisi käitumisviise:

 

·         Solvamine;

·         Mõnitamine;

·         Kritiseerimine;

·         Halvustavate nimedega kutsumine;

·         Karjumine;

·         Sõimamine;

·         Terroriseerimine;

·         Manipuleerimine;

·         Hirmutamine ja ähvardamine (sh haiget tegemise või tapmisega ähvardamine);

·         Sotsiaalne isoleerimine (nt vägivallatseja võimu ja kontrolli vajadusest ajendatud sugulaste ja sõpradega suhtlemise ning hobidega tegelemise piiramine või keelamine);

·         Ignoreerimine;

·         Armukadeduse väljanäitamine.

 

 

Füüsiline vägivald on tahtlik füüsilise jõu kasutamine teise isiku suhtes, mis võib põhjustada talle füüsilist valu, vigastusi või isegi surma ning psühholoogilisi kahjustusi. Teiste vägivallavormidega võrreldes on füüsilist vägivalda kergem märgata, kuna see võib tekitada ohvrile nähtavaid füüsilisi kahjustusi. Füüsiline vägivald sisaldab näiteks järgmisi tegevusi:

 

·         Kriimustamine, näpistamine, küünistamine;

·         Tõukamine, lükkamine;

·         Kinni haaramine, raputamine;

·         Juustest tirimine;

·         Mingi esemega viskamine;

·         Löömine käe, jala või mingi esemega;

·         Peksmine, sh mingi esemega peksmine;

·         Kägistamine, lämmatamine;

·         Kinnihoidmine; kinnisidumine; luku taha panek

·         Hammustamine;

·         Uputamine;

·         Põletamine;

·         Külm- või tulirelva kasutamine;

·         Lapse kehaline karistamine;

·         Väikelapse (imiku) raputamine.

 

Väikelapse (imiku) raputamist peetakse ka üheks lapse väärkohtlemise liigiks. Vanem või hooldaja võib ärevusest või toimetulematusest last tugevalt raputada, põhjustades sellega lapsele tõsiseid tagajärgi, sh ajukahjustusi, mälu-, kõne-, käitumis- ja õppimishäired, alaarengut, pimedaks või kurdiks jäämist või isegi surma. Nimetatud sümptomeid lapsel diagnoositakse kui raputatud lapse sündroomi.[1]

 

Lapse kehalist karistamist, mida väga kaua aega on peetud kohaseks lapse distsiplineerimise meetodiks vanema või hooldaja poolt, on tänapäeval hakatud käsitlema kui füüsilise vägivalla vormi. Füüsilise jõu kasutamine karistamise eesmärgil põhjustab lapsele valu ja hirmu ning alandab teda.[2] Selline karistusviis rikub lapse õigust füüsilisele puutumatusele ja inimväärikusele. Mitmetes Euroopa riikides, sh näiteks Läti, on lapse kehaline karistamine seadusega keelatud. Eestis saab küll last füüsiliselt väärkohelnud vanemat karistada Karistusseadustiku järgi. Eesti seadused (nt lastekaitse seadus ja perekonnaseadus) keelvad kasutada kasvatusviise, mis on alandavad või tekitavad lapsele piina ja kehalisi kahjustusi, kuid lapse kehaline karistamine ei ole neis siiski selgesõnaliselt keelustatud.

 

Seksuaalne vägivald täiskasvanud inimese suhtes on igasugune seksuaalse sisuga käitumine, mille kaudu kontrollitakse, alandatakse või manipuleeritakse teist inimest. Seksuaalse vägivalla kaudu kehtestab vägivallatseja oma võimu ohvri üle. Seksuaalset vägivalda võib esineda ka paarisuhtes, kus ajalooliselt kujunenud ja tänapäevalgi teatud määral kehtivad patriarhaalsed arusaamad abielunaise „kohustusest“ mehe ees (st allumine partneri seksuaalsetele soovidele) soosivad vägivalla toimumist ja varjatuna püsimist.[3] Seksuaalne vägivald võib sisaldada:

·         Mittesoovitud seksuaalsed puudutused (käperdamine) ja märkused;

·         Pealesunnitud suguühe;

·         Intiimsetele kehaosadele valu tekitamine (sadism);

·         Vägistamine.

 

 

Lapse seksuaalne väärkohtlemine on lapse kaasamine seksuaalsesse tegevusse, mille sisust ta ei saa täielikult aru, millele ta ei ole võimeline andma adekvaatset nõusolekut ning mis astub üle seadustest või ühiskonna sotsiaalsetest normidest. Lapse seksuaalseks väärkohtlejaks võib olla täiskasvanu või vanuse ja arengutaseme poolest üle olev laps. Seksuaalse väärkohtlemise puhul on tegemist vastutuse, usalduse- või võimusuhte kuritarvitamisega eesmärgiga kehtestada võimu, rahuldada seksuaalseid või muid vajadusi. Lapse seksuaalne väärkohtlemine võib sisaldada tegevusi nagu:

 

 • lapsele oma suguelundite demonstreerimine;
 • lapsele seksuaalse sisuga, pornograafiliste teoste näitamine;
 • lapse kaasamine seksuaalsesse vestlusse;
 • lapse intiimsete kehaosade hellitamine ja katsumine;
 • masturbeerimine;
 • suguühe;

·         vägistamine.[4] 

 

Majandusliku vägivalla puhul kontrollib vägivallatseja ohvri raha kasutamist või talle kuuluvaid materiaalseid vahendeid eesmärgiga raskendada ohvri iseseisvat materiaalset toimetulekut ning muuta ta vägivallatsejast sõltuvaks. Majanduslikku vägivalda esineb enim paarisuhtes, kuid seda kasutatakse ka eakate pereliikmete vastu. Majanduslikuks vägivallaks võib pidada järgmisi tegevusi:

·         Ohvri raha äravõtmine;

·         Ohvri pangakaartide enda käes hoidmine;

·         Ohvri ostude tegemise piiramine, takistamine;

·         Majapidamiskulude range kontrollimine (nt ostutšekkide esitamise kohustus ja tasaarveldamine);

·         Olukorra tekitamine, kus ohver peab enda jaoks vajalike kulutuste tegemiseks raha lunima;

·         Elatisraha pahatahtlik maksmata jätmine;

·         Hariduse omandamise või töötamise takistamine;

·         Ohvri sundimine osalema ebaseaduslikes tehingutes, tema nimele firma või muu ebaseaduslikult soetatud vara kirjutamine;

·         Ohvrile võlgade tekitamine.

 

Lapse hooletussejätmine on vanema või hooldaja kohustuste mittetäitmine lapse füüsilise, vaimse, emotsionaalse ja sotsiaalse arengu eest hoolitsemisel, mis võib kahjustada lapse eakohast arengut ning vaimset ja füüsilist tervist.

Hooletussejätmise liigid:

·         Füüsiline hooletussejätmine on puudulik hoolitsemine lapse esmaste vajaduste eest (nt toit, riided, peavari), haigestumise, vigastuste või puude korral;

·         Emotsionaalse ja vaimse hooletussejätmise korral ei rahulda vanem või hooldaja piisavalt lapse emotsionaalseid vajadusi ega reageeri lapse vaimse tervise või arengu probleemidele;

·         Järelvalvetuse korral ei tunne vanem huvi, mida lapse teeb ja kus ta viibib. Samuti ei kõrvalda vanem majapidamises olevaid riske ega taga lapsele ohutut keskkonda;

·         Hariduslik hooletussejätmine on vanema tegevusetus või hoolimatus lapse hariduse omandamise tagamisel.

 

Vanuri hooletussejätmine on abivajava vanainimese eest mittehoolitsemine, kahjustades nii tema tervist ja heaolu. Hooletussejätmise puhul keeldub pereliige vaimse või füüsilise tervise probleemide tõttu vähese toimetulekuvõimega vanainimese abistamisest või on ükskõikne tema abistamise vajaduse suhtes (nt tema eest hoolitsemine, abistamine majapidamistöödel, toidu toomisel ja tegemisel). 

 

 

Lapse väärkohtlemisena tuleb käsitleda ka teiste pereliikmete vahelise vägivalla pealtnägemist või -kuulmist (n.ö tunnistajaks olemist), mis kahjustab last samavõrra kui otsene vägivald lapse suhtes.

Ekslik on arvamus, et kui lapsed ei näe vanemate või teiste pereliikmete vahel toimuvat vägivalda pealt, siis vägivald neid ei mõjuta. Tegelikult mõjub pidev vägivalla pealt nägemine või kuulmine lapsele samaväärselt halvasti kui ise rünnaku ohvriks olemine. Pingelise õhkkonna tajumine kodus ning šokeeritud, rusutud ja vigastatud vanema nägemine mõjub halvasti lapse enesetundele. Sageli ei seleta vanemad lapsele juhtunu tähendust ega põhjusi, lootes säästa last. Selle tulemusena võib hakata laps end toimunud vägivallas süüdi tundma, vääriti mõistma kannatavat vanemat ning vägivaldset käitumist kui probleemide lahendamise meetodit aktsepteerima.

 

 

Jätke meelde:

 • Peres toimuvat vägivalda liigitatakse psühholoogiliseks, füüsiliseks, seksuaalseks, majanduslikuks vägivallaks ning hooletussejätmiseks.
 • Psühholoogiline vägivald on kõige enam levinud vägivallavorm.
 • Füüsiline vägivald on kõige kergemini märgatav vorm, kuna võib põhjustada ohvrile nähtavaid vigastusi.
 • Füüsiline ja seksuaalne vägivallaakt sisaldab reeglina ka psühholoogilist vägivalda. See tähendab, et teisele inimesele füüsiliselt haiget tehes teda tavaliselt ka sõimatakse ja alandatakse.
 • Lapse seksuaalne väärkohtlemine erineb oma olemuselt täiskasvanu vastu suunatud seksuaalsest vägivallast, kuna laps ei ole võimeline täielikult aru saama seksuaalsuhte sisust ning andma nõusolekut selles osalemiseks. Lapse seksuaalne väärkohtlemine on lapsele seksuaalse sisuga piltide, filmide vms näitamine, lapse intiimsete kehaosade katsumine, käperdamine või temaga seksuaalvahekorda astumine.
 • Teiste pereliikmete vahelise vägivalla pealtnägemine on samuti üks lapse väärkohtlemise vorm, kuna avaldab lapsele kahjustavat mõju.

 

 [1] Loe veel raputatud lapse sündroomi põhjustest ja tagajärgedest Saar, S. (2007). Väikelapse kahest vähe tuntud väärkohtlemise sündroomist. Teoses D. Kutsar (toim.), Lapse väärkohtlemine II. AS Atlex, Tartu, (33-46).

[2] Loe kehalise karistamise kohta lähemalt Euroopa Nõukogu koostatud juhisest „Laste kehalise karistamise kaotamine. Küsimused ja vastused“ http://www.coe.int/t/dg3/children/corporalpunishment/pdf/EstonianQuestionAnswers.pdf

[3] Loe veel paarisuhte sisesest seksuaalsest vägivallast: Kimmel, M. (2002). Vägistamine, perevägivald ja mehelikkus - mis on armastusel sellega pistmist? Teoses H. Kase (toim.) Vaikijate hääled. Raamat soolisest vägivallast. Räägivad ohvrid. Nõustavad eksperdid. Analüüsivad teadlased, Tallinn: Põhjamaade Ministrite Nõukogu, Eesti Avatud Ühiskonna Instituut.

[4] Laste väärkohtlemise mõiste, liigitamise ja tagajärgede kohta loe lähemalt teoses: Kutsar, D. (toim.) 1997. Laste väärkohtlemine. AS Atlex. Tartu.