NAISTEVASTANE VÄGIVALD
EESTI NAISTEÜHENDUSTE ÜMARLAUA SIHTASUTUS

Käsiraamat lasteaednikele

Lisa 3. Soovituslik kirjandus ja internetiallikad

Bancroft, L. “Miks ta seda teeb? Kuidas mõtlevad vihased ja kontrollivad mehed”. Tartu Naiste Varjupaik, 2006.

Bancroft, L. ja Silvermann, J. “Vägivallatseja lapsevanemana”. Tartu Naiste Varjupaik, 2007.

Kase, H. „Vaikijate hääled. Raamat soolisest vägivallast. Räägivad ohvrid. Nõustavad eksperdid. Analüüsivad teadlased.“ Eesti Avatud Ühiskonna Instituut, 2001.

 

Perttu, S. Mononen-Mikkilä, P., Rauhala, R., Särkkälä, P. Ava Silmad! Käsiraamat vägivalda kogenud naistele. Eesti Avatud Ühiskonna Instituut, 2001.

 

Almann, S .  Laps ja tunded. Tea ja toimeta, 22  Kirjastus Ilo, 2003

 

Almann, S., Luuri, J., Mänd, M., Tulvi, E. Turvaline kasvukeskkond  Kirjastus Ilo, 2007

 

Ennok, K. Lapse emotsionaalne arendamine. Tundekasvatust toetavad praktilised tegevused ja mängud. Kirjastus Atlex. 2012

 

Vesiko - Liinev, M.  Rätsep, J. Eelkooliealiste laste emotsionaalsete ja käitumisalaste probleemide märkamine ja varajane sekkumine. 

Veisson, M. (Koost.). Lapsevanematele erivajadustega lastest II. Tartu: AS Atlex, 2009

 

 

Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut http://www.eige.europa.eu/content/activities/Gender-based-violence

 

Euroopa Nõukogu

http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/convention-violence/default_en.asp

 

Ühinenud Rahvaste Organisatsioon

Naistevastase vägivalla lõpetamise kampaania http://endviolence.un.org/resources.shtml

 

Maailma Terviseorganisatsioon

Naistevastane vägivald http://www.who.int/topics/gender_based_violence/en/

 

WAVE http://www.wave-network.org/start.asp?ID=22650

 

White Ribbon http://www.whiteribbon.ca/

 

EV Sotsiaalministeeriumhttp://www.sm.ee/tegevus/sooline-vordoiguslikkus/perevagivald.html

 

ENÜ Sihtasutus

Naistevastane vägivald http://www.enu.ee/naistevastane-vagivald/