NAISTEVASTANE VÄGIVALD
EESTI NAISTEÜHENDUSTE ÜMARLAUA SIHTASUTUS

Vägivalla ennetamise strateegia 2015-2020

2014. aasta aprillis vastu võetud Eesti Reformierakonna ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna koalitsiooni tegevuskavas võttis valitsus eesmärgiks koostada naistevastase ja perevägivalla vähendamisele keskenduva arengukava.

Eesti Naisteühenduste Ümarlaud osales väga aktiivselt uue arengukava väljatöötamise protsessis ja tegi hulgaliselt omapoolseid ettepanekuid, mida strateegia lõppversioonis aga ei ole arvestatud.

Kahjuks ei suutnud valitsus seatud eesmärke naistevastase vägivalla osas täita. Valminud strateegia  hõlmab lastevahelist vägivalda, laste väärkohtlemist, perevägivalda (lähisuhtevägivalda), seksuaalvägivalda, inimkaubandust.

Naistevastane vägivald on strateegias kajastust leidnud formaalselt ja dokument ei paku sisulisi ja jätkusuutlikke lahendusi naistevastase vägivalla ennetamiseks Eesti patriarhaalsete väärtushinnagutega ühiskonnas.

Tagatud ei ole ka ohvrite abistamise jätkusuutlikkus. 26. veebruaril 2015 valitsuse poolt heaks kiidetud strateegia rakendusplaani kohaselt võib peale 2015. aastat naiste tugikeskuste kaudu naistevastase vägivalla ohvitele ostutatavate spetsialiseeritud teenuste rahaline maht järgmistel aastatel oluliselt väheneda, kui riigieelarvesse esitatud lisataotlust ei rahuldata.

Rakenduskava lõppvariandist on välja jäetud samuti pikaajalise tõenduspõhise vägivallatsejatele suunatud programmi kasutuselevõtmine, ehkki olemasolevad lühiajalised programmid ei arvesta ohvrite vajadusi ja toimi süstemaatilise perevägivalla puhul.

Arengukava koostamise ettepanek

Vägivalla ennetamise strateegia 2015-2020

Rakendusplaan